Szlavisztika Tanszék

Szlavisztika Tanszék

A Szlavisztika Tanszék jogutódja a 2013-ig fennálló Szláv Filológiai Intézetnek, ill. a 2013-tól 2017-ig működő Szláv Filológiai Intézeti Tanszékcsoportnak (Horvát, Orosz és Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszékek). Tanszékünk jogelődjén, az egykori Berzsenyi Dániel Főiskola keretei között 2006-ig kizárólag horvát, orosz, valamint szlovén nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanárok képzése folyt, 2006-tól megkezdődött a szlavisztika (BA) alapszakos bölcsészek (horvát/orosz/szlovén) képzése. A Nyugat-magyarországi Egyetem égisze alatt 2008 őszétől beindítottuk a szlavisztika mesterszakot (MA) horvát, szlovén és orosz szakirányon, valamint a horváttanár, a horvát- és nemzetiségihorvát-tanár, az orosztanár, a szlovéntanár, valamint a szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár (MA) mesterszakjainkat is. 2013 őszétől az osztatlan tanárképzés keretében megkezdtük a kétszakos középiskolai tanárok képzését.

            A strukturális átalakítások, az új oktatáspolitikának és az új kihívásoknak való megfelelés következtében szakkínálatunk 2017 őszétől leszűkült. Jelenleg, a kifutó képzésektől eltekintve, a következő szakok szerepelnek a kínálatunkban:

Osztatlan kétszakos középiskolai tanárképzés (11 és 12 féléves) nappali tagozaton (l. a felvi.hu weboldalon):

 • Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

            Alapképzés (BA) nappali és levelező tagozaton (l. a felvi.hu weboldalon):

 • Szlavisztika (horvát)
 • Szlavisztika (horvát nemzetiségi)
 • Szlavisztika (szlovén)
 • Szlavisztika (szlovén nemzetiségi)

Rövid ciklusú tanári mesterképzések (MA) levelező tagozaton (l. a felvi.hu weboldalon):

 • 2, 4 vagy 5 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • 2, 4 vagy 5 féléves szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Minor képzés nappali vagy levelező tagozaton (l. a Neptunban):

 • Horvát szakos (nemzetiségi) specializáció
 • Horvát diszciplináris minor
 • Orosz diszciplináris minor
 • Szlovén szakos (nemzetiségi) specializáció
 • Szlovén diszciplináris minor

A Szlavisztika Tanszéken folyó sokrétű kutatómunka, a hazai szláv nyelvjárások kutatásán túl regionális szociolingvisztikai, valamint kontrasztív nyelvészeti, lexikológiai, frazeológiai, nyelvtörténeti, kultúra- és művészettörténeti kutatásokat foglal magába. Oktatóink rendszeresen publikálnak tudományos folyóiratokban, részt vesznek hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Kollégáink doktori programban is tanítanak, ill. vendég-oktatóként külföldi egyetemeken is tartanak előadásokat.

Nemzetközi Szlavisztikai Napok c. konferencia-sorozatunk jó hírnévnek örvend a hazai és külföldi szlavisták körében.

Rendszeres kiadványaink:

 • Studia Slavica Savariensia, referált, DOI-számmal rendelkező tudományos folyóirat
 • Bibliotheca Slavica Savariensis, tematikus kiadvány

Hallgatóink piacképes ELTE-diplomát szerezhetnek Szombathelyen, ingyenes külföldi részképzéseken vehetnek részt Horvátország, Oroszország és Szlovénia különböző egzotikus helyein.