Mesterképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Rekreáció

Mellékletek

Rekreáció mesterkézpési szak ismertető 2019

PDF
Egészségügyi lap 2019 PDF

Szociálpolitika

Kar: ELTE-TáTK

Képzés neve: szociálpolitika mesterképzési szak (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév
 

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szociálpolitikus

Kapcsolattartó:

        Email: felveteli@tatk.elte.hu

Képzés célja: A szociálpolitika mesterszak a Ferge Zsuzsa által alapított első magyarországi egyetemi szintű szociálpolitika szak utódja. A szociálpolitika – értelmezésünkben – olyan interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudományi ág, melynek elsődleges célja a társadalmi szükségletekre adott társadalmi válaszok elemzése. Ezért a szociálpolitika, mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és a szociális munkára vonatkozó ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására.

Felvételi követelmények: legalább alapszakos végzettség és szóbeli felvételi vizsga

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak. Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

A szóbeli felvételi vizsga 2019. május 27 – június 6. között lesz az alábbi szakirodalmak alapján:

 • Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület könyvsorozata, bármelyik kiadás
 • Cerami, Alfio: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1.
 • Esping-Andersen, Gösta: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6.
 • Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában, L’Harmattan kiadó, Bp., 2012. 153-183. oldal
 • Ferge Zsuzsa. Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek?, Esély 2008/2.
 • Messing Vera - Molnár Emília: Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái, Esély 2011/1.
 • Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben, Esély 2012/1.
 • Myles, John: Új társadalmi szerződés az idősekkel? Esély 2007/6.
 • Offe, Claus: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély 2006/3.
 • Orosz Éva: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején, Esély 2009/6.
 • Szalai Júlia: .A szabadságtalanság bővülő körei. Az iskolai szegregáció társadalmi „értelméről”, Esély 2010/3.
 • Vobruba, Georg: Ellensége-e a globalizáció az európai szociális modellnek? Esély 2004/6.

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzettek elsősorban az államigazgatás központi szerveinél, helyi önkormányzatoknál, közigazgatási hivataloknál, nemzetközi szervezeteknél, szociális intézményekben, a non-profit és a piaci szociális szektorban, valamint vállalatoknál a humánerőforrás-menedzsment területén, az oktatásban és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.