Mesterképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Andragógia

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: andragógia (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles andragógus

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Vincze Szilvia (tel.: 94/504-324, e-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A szak elvégzésével olyan felnőttképzési szakemberré válsz, aki elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában képes felnőttoktatási- és képzési intézmények vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljeskörű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismeri az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit, igényeit és ezek alapján a megfelelő felnőttképzési módszertani eljárásokat.

Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Andragógusként elhelyezkedhetsz egyfelől a felnőttképzés és a humánerőforrás-fejlesztés intézményrendszerében oktatásszervezőként vagy oktatási intézményekben a nemzetközi mobilitás területén. A mesterdiploma birtokában dolgozhatsz a felnőttképzés tervezését, irányítását, fejlesztését, kutatását végző intézményeknél is. Másfelől munkát találhatsz a kultúra, a média és a turisztika területén például művelődési és ifjúsági házakban, faluházakban, állami, önkormányzati kulturális intézményeknél nonprofit szervezeteknél szervező munkakörökben.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a felvételi elbeszélgetés tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Emberi erőforrás tanácsadó

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Vincze Szilvia (tel.: 06-94-504-324, e-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A nálunk szerzett humán és gazdasági ismeretek, valamint analitikus szemléletmód birtokában képes leszel tervező, tanácsadó, értékelő tevékenységek végzésére a munka és a képzés világában. Képzésünk az országban egyedülállóan olyan szemléletet, elméleti es módszertani tudást ad, amellyel hatékony karrier/pályatanácsadást tudsz végezni egyének számára, ugyanakkor hatékonyan támogathatod a menedzsmentet is az emberi erőforrás gazdálkodásban, a dolgozók megtartásában, fejlesztésében.

Felvételi követelmények: felvételi vizsga

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szak elvégzésével olyan komplex szakmai ismeretekre teszel szert, amelyek birtokában elhelyezkedhetsz akár a magán-, akár az állami-önkormányzati szektorban. Foglalkozhatsz majd fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek karriermenedzsmentjével, munkavállalási tanácsadással. Dolgozhatsz HR vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban vagy munkaközvetítő irodákban, illetve munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél.

Karriertanácsadóként olyan tanácsadást fogsz tudni végezni, amely

•           modern pályalélektani elméletekre alapoz,

•           figyelembe veszi a legújabb munkaerőpiaci trendeket,

•           támogatja az egyént karrierjének/életpályájának tudatos alakításában.

Menedzsmentet támogató tanácsadóként pedig olyan tanácsadást fogsz tudni végezni, amely szem előtt tartja

•           a legújabb humán menedzsment funkciókat,

•           munkaerőpiaci alkalmazkodó képességet,

•           hatékony konfliktuskezelést.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a felvételi vizsga tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Gépészmérnöki

Szakfelelős: Dr. habil. Fekete Gusztáv

Telefon: 00-36-504-460

e-mail: fg@inf.elte.hu

 

A képzés helye és címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (mechanical engineering)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gépészmérnök

A specializáció neve: géptervező és szerkezetanalízis specializáció

Képzés nyelve: 2020-ig magyar, 2021 szeptembertől angol.

Képzési idő: 4 félév

 

A képzés célja: A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására. Továbbá:

  • gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére,
  • energiahatékony és környezettudatos alkalmazására;
  • vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására;
  • műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására;
  • hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Belépés feltételei:

A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

  • a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel),
  • a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:
  • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

Rekreáció

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: rekreáció (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: rekreáció irányító

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Dr. Polgár Tibor (tel.: 06-94-504-316, e-mail: polgar.tibor@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A mesterszak elvégzésével olyan magasan képzett szakemberré válsz, aki képes az egészséges emberek rekreációs és egészségfejlesztési célú sportolásának, kulturált szabadidő-eltöltésének segítésére az igények és lehetőségek egyénre szabott, komplex (terhelésélettani, életmódbeli, pszichológiai) felmérésével és figyelembevételével. Elsajátítod a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez, fejlesztéséhez, illetve a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, így a képzés végére felkészült leszel a különböző típusú egészségközpontú intézmények, szállodák rekreációval kapcsolatos munkafeladatainak végzésére, sporttal, egészségfejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos vállalkozások indítására, sportturizmussal, egészségmegőrzéssel, aktív pihenéssel kapcsolatos programok tervezésére, irányítására és lebonyolítására.

Specializációk: rekreációs marketing szakértő

Felvételi követelmények: motivációs beszélgetés

Idegen nyelv követelmények: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szakon szerzett végzettségeddel különböző típusú egészségközpontú intézményekben, szállodákban helyezkedhetsz el, vagy indíthatsz sporttal, egészségfejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos vállalkozást is. A mesterszak elvégzése után lehetőséged lesz doktori tanulmányok folytatására is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a motivációs beszélgetés tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos további információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.

 

Mellékletek

Egészségügyi lap 2019 PDF