Mesterképzések

Mesterképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Andragógia

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: andragógia (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles andragógus

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Vincze Szilvia (tel.: 94/504-324, e-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A szak elvégzésével olyan felnőttképzési szakemberré válsz, aki elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok birtokában képes felnőttoktatási- és képzési intézmények vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljeskörű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismeri az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit, igényeit és ezek alapján a megfelelő felnőttképzési módszertani eljárásokat.

Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés

Minimumpontszám: 50

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Andragógusként elhelyezkedhetsz egyfelől a felnőttképzés és a humánerőforrás-fejlesztés intézményrendszerében oktatásszervezőként vagy oktatási intézményekben a nemzetközi mobilitás területén. A mesterdiploma birtokában dolgozhatsz a felnőttképzés tervezését, irányítását, fejlesztését, kutatását végző intézményeknél is. Másfelől munkát találhatsz a kultúra, a média és a turisztika területén például művelődési és ifjúsági házakban, faluházakban, állami, önkormányzati kulturális intézményeknél nonprofit szervezeteknél szervező munkakörökben.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a felvételi elbeszélgetés tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Emberi erőforrás tanácsadó

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Vincze Szilvia (tel.: 06-94-504-324, e-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A nálunk szerzett humán és gazdasági ismeretek, valamint analitikus szemléletmód birtokában képes leszel tervező, tanácsadó, értékelő tevékenységek végzésére a munka és a képzés világában. Képzésünk az országban egyedülállóan olyan szemléletet, elméleti es módszertani tudást ad, amellyel hatékony karrier/pályatanácsadást tudsz végezni egyének számára, ugyanakkor hatékonyan támogathatod a menedzsmentet is az emberi erőforrás gazdálkodásban, a dolgozók megtartásában, fejlesztésében.

Felvételi követelmények: felvételi vizsga

Minimumpontszám: 50

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szak elvégzésével olyan komplex szakmai ismeretekre teszel szert, amelyek birtokában elhelyezkedhetsz akár a magán-, akár az állami-önkormányzati szektorban. Foglalkozhatsz majd fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek karriermenedzsmentjével, munkavállalási tanácsadással. Dolgozhatsz HR vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban vagy munkaközvetítő irodákban, illetve munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél.

Karriertanácsadóként olyan tanácsadást fogsz tudni végezni, amely

•           modern pályalélektani elméletekre alapoz,

•           figyelembe veszi a legújabb munkaerőpiaci trendeket,

•           támogatja az egyént karrierjének/életpályájának tudatos alakításában.

Menedzsmentet támogató tanácsadóként pedig olyan tanácsadást fogsz tudni végezni, amely szem előtt tartja

•           a legújabb humán menedzsment funkciókat,

•           munkaerőpiaci alkalmazkodó képességet,

•           hatékony konfliktuskezelést.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a felvételi vizsga tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Gépészmérnöki

Szakfelelős: Dr. habil. Fekete Gusztáv

Telefon: 00-36-504-460

e-mail: fg@inf.elte.hu

 

A képzés helye és címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (mechanical engineering)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gépészmérnök

A specializáció neve: géptervező és szerkezetanalízis specializáció

Képzés nyelve: 2020-ig magyar, 2021 szeptembertől angol.

Képzési idő: 4 félév

 

A képzés célja: A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására. Továbbá:

 • gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére,
 • energiahatékony és környezettudatos alkalmazására;
 • vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására;
 • műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására;
 • hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Belépés feltételei:

A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

 • a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel),
 • a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:
 • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

Programtervező informatikus (angol nyelven)

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: Programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely)

Képzési idő: 

Oklevélben szereplő szakképzettség: 

Kapcsolattartó, szakmai kérdésekben kereshető:

       

Képzés célja:A képzés tanterve:

Specializáció:

Felvételi követelmények:

 

Idegen nyelv követelmények:

 

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

 

Programtervező informatikusként dolgozhatsz:

 


Pszichológia

Pszichológia MA

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: Pszichológia (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles pszichológus

Kapcsolattartó, szakmai kérdésekben kereshető:
Kovácsné Tóth Tímea, e-mail címe: ppi@ppk.elte.hu

A felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek


Képzés célja:

Olyan gyakorlati és tudós szakembereket képzünk, akik az egészségügyben, a terápiás helyzetekben, a gazdaságban, a közéletben, a civilek között és versenyszféra területén önállóan képesek a humán erőforrások (egyének és szervezetek) fejlesztésére, hatékonyságuk növelésére, működésük optimalizálására. Az itt szerzett, gyakorlatorientált tudással alkalmassá válsz sokak képzésére, egészségük fejlesztésére, hatékony működésük elősegítésére.

A képzés tanterve.

Specializáció:

 • Klinikai és egészségpszichológia specializáció

Felvételi követelmények:

Referenciamunka benyújtása és szóbeli vizsga, további információk a honlapon: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Minimumpontszám: 50

Idegen nyelv követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyek közül egyik az angol - államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

Az egészségügy, az üzleti világ, az oktatás, a sport, a művészet, az ipar és a közigazgatás egyre inkább igényli a fejlesztésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a Pszichológiai Doktori Iskola PhD-képzéseibe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.

Pszichológusként dolgozhatsz:

 • különböző cégeknél
 • civil szervezeteknél
 • kórházakban
 • iskolákban

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a felvételi elbeszélgetés tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek


Vállalkozásfejlesztés

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: vállalkozásfejlesztés (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben - Dr. Varga Imre, tanszékvezető egyetemi docens: varga.imre@sek.elte.hu

A képzés célja: vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A munkaerőpiacon a szak elvégzése kiemelkedő lehetőséget biztosít vezetői pozíció betöltésére, különösen az ELTE-n, az ország első számú felsőoktatási intézményében szerzett közgazdász mesterdiploma esetén. A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat doktori képzésben is folytathatják.

Cím Fájlnév Módosítva
Cím Fájlnév Módosítva
Felvételi információk Vállalkozásfejlesztés MA - felvételi szakirodalom.pdf 2022.11.29.