Tanári mesterképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Angol nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: angol nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános v. középiskolai angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: a 2 és 4 féléves közismereti tanári mesterképzés azoknak szól, akik:

 • főiskolai angoltanári végzettséggel rendelkeznek
 • olyan mesterszakos vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, mely megegyezik a tanárszak szakterületével;
 • rendelkeznek tanári végzettséggel és újabb (második vagy harmadik, esetleg további) tanári szakképzettséget kívánnak elsajátítani
 • tanítói végzettséggel tanári szakképzettséget kívánnak szerezni

Főbb ismeretek:

 1. Főiskolai angoltanári és nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés - 2 féléves képzés (60 kredit) pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett.
 2. Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés (4 félév 120 kredit).

A képzés lényegi részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett.

Szakmai alapozó ismeretek:

 • Angol nyelvfejlesztés
 • Nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapismeretek.

A szakmai törzsanyag ismeretkörei:

 • Angol nyelvű irodalmak.
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek.
 • Angol nyelvű népek történelme és kultúrája
 • Nyelvfejlesztés

a) Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése)
 • Az általános iskolai és szakközépiskolai tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

b) A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése), minimum 10 kredit.
 • Angol nyelvű irodalmak és kultúrák
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek
 • Középiskolai és felnőttkori tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

-           2 félév: anglisztika vagy amerikanisztika mesterszakos vagy korábbi egyetemi oklevél /főiskolai szintű angoltanár szakos oklevél

-           4 félév: tanári vagy tanítói oklevél és komplex C1 nyelvvizsga angol nyelvből

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Idegen nyelv követelmények: A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések közül választhatják a számukra legmegfelelőbbet.

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Biológiatanár (egészségtan)

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: biológiatanár (egészségtan)

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai biológiatanár vagy okleveles középiskolai biológiatanár

Kapcsolattartó: Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483
Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. A nálunk végzett tanárok a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • 2 féléves (biológus egyetemi végzettségre épülő) képzés: A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani tudást fogják elsajátítani azok, akik biológus mesterszakos diplomával, illetve annak megfelelő egyetemi diplomával nyernek felvételt a tanári mesterképzésre.
 • 2 féléves (általános iskolai biológia tanári végzettségre épülő) és 4 féléves (tanítói vagy általános iskolai vagy középiskolai nem biológia tanári végzettségre épülő) képzés: Ismeretkörök: általános kémia, sejttan, ember és az állatok szervezete, állatismeret, növényismeret, gombaismeret, humánbiológia, ökológiai alapismeretek, etológia, az élővilág rendszerezése, általános mikrobiológia, biokémia és molekuláris biológia, biogeográfia, genetika, növényélettan, élettan, immunológia, szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretek, tanítási gyakorlat
 • 4 féléves képzésben továbbá: élettan és földtudományi alapok, biokémia

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: biológus mesterszakos vagy korábbi egyetemi oklevél /főiskolai szintű biológiatanár szakos oklevél
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

 • 2 féléves képzéseknél ld. az alábbi mellékletet.
 • 4 féléves képzéseknél témakörök: az emelt szintű érettségi anyaga biológiából.

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: közoktatás, doktori képzés

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév)

PDF

Ének-zene tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: ének-zene tanár

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó: Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121 / 06-94-515-122
Email: pozsonyine.falusi.aniko@elte.sek.hu

Képzés célja: más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei-kulturális területein az ének-zene oktatására, valamint – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására.

Főbb ismeretek: a felvételt nyert hallgatók a szakterületi ismeretek (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, karvezetés, hangszeres-vokális gyakorlat) mellett elsajátítják az 3–18 éves korosztály ének- zenei nevelésének és oktatásának átfogó módszeres eljárásait. Az iskolai gyakorlatok (hospitálás, tanítás) hozzájárulnak az ének-zene tanár kompetenciáinak egyetemi szinten való elsajátításához.

Specializációk:  -

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: korábbi általános iskolai ének-zene tanár oklevél
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános iskolákban, középiskolákban és gimnáziumokban, zeneoktatási intézményekben, valamint kulturális intézményekben tanári munkakörben helyezkedhetnek el.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév)

PDF
Felvételi követelmények (4 félév) PDF

Fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai fizikatanár

Kapcsolattartó: Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 0694/504-379
Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

Képzés célja: természettudományos tanári végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva a közoktatásban, szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

Főbb ismeretek: Elemi fizika, a fizika tanítása, számítógép alkalmazása a fizika tanításában, elméleti fizika, laboratóriumi gyakorlatok.

Előzményként elfogadott végzettségek: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, tanító dipolmával) PDF
Felvételi követelmények (4 félév, tanári dipolmával) PDF

Fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles középiskolai fizikatanár

Kapcsolattartó: Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 0694/504-379
Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

Képzés célja: fizikus vagy korábbi egyetemi oklevél/főiskolai szintű fizikatanár szakos végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva a közoktatásban, szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

Főbb ismeretek: a képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani tudást fogják elsajátítani azok, akik fizikus mesterszakos diplomával, illetve annak megfelelő egyetemi diplomával nyernek felvételt a tanári mesterképzésre.

 • Az általános iskolai fizikatanári végzettséggel rendelkezők szintemelő képzésének ismeretkörei: Elemi fizika, a fizika tanítása, számítógép alkalmazása a fizika tanításában, elméleti fizika, laboratóriumi gyakorlatok.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): Fizikus vagy korábbi egyetemi oklevél/főiskolai szintű fizikatanár szakos oklevél.

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév, fizikatanári főiskolai dipolmával)

PDF
Felvételi követelmények (2 félév, fizika MSc dipolmával) PDF

Földrajztanár 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: földrajztanár

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles középiskolai földrajztanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

        Telefon: 06-94-504-341

        Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

Képzés célja: a földrajz tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. A hallgatók a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani ismereteiket, alkalmasak a földrajz tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók földrajzi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a földrajztanári mesterképzés képzési programja és annak időtartama a jelentkezők előképzettségétől függ.

 • Nem tanári mesterszakot követő egyszakos tanári mesterképzésben (geográfus egyetemi végzettségre épülő) képzés: A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani tudást fogják elsajátítani. Szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek, összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok, köznevelési intézményben megszervezett összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat, portfólió készítése.
 • Általános iskolai tanári, főiskolai szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen, a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben: szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretek mellett szakterületi tárgyak közül a digitális térképszerkesztés, prezentációs technikák, Budapest és a budapesti agglomeráció, rurális térségek földrajza, etnikumok és vallások földrajza, környezetgazdálkodás és egyéb, a középiskolai földrajz tantárgy oktatásához szükséges ismeretek.

Előzményként elfogadott végzettségek: geográfus mesterszakos vagy korábbi egyetemi oklevél/főiskolai szintű földrajztanár szakos oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános és középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben és tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el. A földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az ELTE TTK akkreditált Földtudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév, földrajztanári főiskolai dipolmával)

PDF
Felvételi követelmények (2 félév, diszciplináris MSc dipolmával) PDF

Földrajztanár 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: földrajztanár

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai földrajztanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

        Telefon: 06-94-504-341

        Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

Képzés célja: a földrajz tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. A hallgatók a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani ismereteiket, alkalmasak a földrajz tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók földrajzi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:
Újabb oklevelet adó (általános iskolai) tanárképzés, tanítói szakképzettséggel:

 • szakterületi ismeretek, továbbá tanári felkészítés, benne a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretekkel. Vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett, illetve egyéni iskolai gyakorlat, Portfólió készítése.

Újabb oklevelet adó (általános iskolai/középiskolai) tanárképzés, más (nem földrajz) szakos tanári szakképzettség birtokában:

 • szakterületi ismeretek és tanári felkészítés, benne a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretekkel. Vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat, a záróvizsga szakdolgozati elemeként portfólió készítése.

Előzményként elfogadott végzettségek: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános és középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben és tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el. A földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az ELTE TTK akkreditált Földtudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait.

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, más szakos tanári diplomával)

PDF

Felvételi követelmények (4 félév, tanítói diplomával)

PDF

Gyógytestnevelő-, egészségfejlesztő tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Dr. Nagyváradi Katalin (tel.: 06-94-504-343, e-mail: nagyvaradi.katalin@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: A szak elvégzésével képessé válsz gyógytestnevelési foglalkozások vezetésére általános- és középiskolában egyaránt, valamint az egészségtudatos szemlélet közvetítésére az iskola minden szereplője felé. Komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismereteid birtokában képes leszel a köznevelési rendszer intézményeiben az egészséges életmódot és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Alkalmas leszel a gyógytestnevelési ellátást igénylő gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására.

Főbb ismeretek: funkcionális anatómia, táplálkozástan, népegészségtan, kardiológia, ortopédia, gyermekgyógyászat, iskolai prevenció, rehabilitáció, iskolai egészségügy, mozgásterápiák, vízi terápiák, művészetterápiák.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): főiskolai vagy egyetemi szintű testnevelő tanári oklevél.

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanárként az általános és a középfokú iskolákban láthatsz el gyógytestnevelői, egészségfejlesztői feladatot. Tanulmányaidat doktori képzésben is folytathatod.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a szóbeli vizsga tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 2 félév, 4 félév, 5 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Mersich Zsuzsanna

        Telefon: 06-94-519-628
        Email: mersich.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a horvát és a horvát  nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a horvát nyelv és kultúra tanításán kívül speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a horvát nemzetiségi szervezetek munkájában és a horvát nemzetiségi közéletben.  

Főbb ismeretek: Horvát nyelv és irodalom tanításának módszertana, Pedagógiai és pszichológiai ismeretek, Közösségi pedagógiai gyakorlat, Iskolai gyakorlatok: Szaktárgyi tanítási gyakorlat, Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

·         2 félév: horvát nyelv és kultúra mesterszakos /korábbi egyetemi oklevél, vagy főiskolai horváttanár oklevél.

·         4 félév: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél és C1 komplex nyelvvizsga horvát nyelvből

·         5 félév: tanítói oklevél és komplex C1 nyelvvizsga horvát nyelvből

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai horvát általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Kémiatanár 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: kémiatanár

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles középiskolai kémiatanár

Kapcsolattartó: Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan középiskolai kémiatanárokat szeretnénk képezni, akik számára szakmájuk hivatás és küldetés. Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel fordulnak a jövő generációk felé és meg akarják nekik mutatni a kémia szépségét. Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy a kémikusok munkája rendkívül fontos és hasznos, mert enélkül a jelen civilizáció nem létezhetne és nem fejlődhetne. Akik vállalják az összekötő kapocs szerepét a kémikusok és a társadalom között, s ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és láttatni a kémia nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is.

A nem tanári mesterszakra épülő képzésben a korábbi felsőfokú tanulmányok keretében szerzett szakmai tudásra alapozva olyan középiskolai kémiatanárok képzése, akik tanári munkájuk során képesek a kémiai ismeretek magas szinten történő átadására, továbbá pedagógiai tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére.

Főbb ismeretek: a kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, környezetkémia, valamint a szabadon választható kurzusok). A tanári munkához szükséges szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség valamint a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): vegyész mesterszakos oklevél vagy korábbi egyetemi oklevél /főiskolai szintű kémiatanár szakos oklevél.

Érettségi/felvételi követelmények: Szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a jelenleg a pályán dolgozó kémiatanárok korfája ismeretében, és főleg az utóbbi években kémiatanári diplomát szerző fiatalok alacsony száma miatt, Magyarországon már középtávon is súlyos kémiatanár-hiány prognosztizálható. Ugyanakkor a társadalom természettudományos alapműveltsége, és különösen a vegyipar, valamint a gyógyszeripar szakember-utánpótlásának nevelése érdekében megengedhetetlen, hogy a magyar kémiatanítás színvonala csökkenjen. Ez az igény jelent garanciát arra, hogy a kémiatanári diplomával rendelkezőkre a jövőben erkölcsi-anyagi megbecsülés és biztos munkahelyek várnak.

A végzettek bekapcsolódhatnak a kémiai doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév, kémiatanári főiskolai diplomával)

PDF
Felvételi követelmények (2 félév, diszciplináris MSc diplomával) PDF

Kémiatanár 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: kémiatanár

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai kémiatanár

Kapcsolattartó: Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan általános iskolai és középiskolai kémiatanárokat szeretnénk képezni, akik számára szakmájuk hivatás és küldetés. Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel fordulnak a jövő generációk felé és meg akarják nekik mutatni a kémia szépségét. Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy a kémikusok munkája rendkívül fontos és hasznos, mert enélkül a jelen civilizáció nem létezhetne és nem fejlődhetne. Akik vállalják az összekötő kapocs szerepét a kémikusok és a társadalom között, s ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és láttatni a kémia nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is.

Főbb ismeretek: a kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, környezetkémia, valamint a szabadon választható kurzusok). A tanári munkához szükséges szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség valamint a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: Szóbeli vizsga (Sz).

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a jelenleg a pályán dolgozó kémiatanárok korfája ismeretében, és főleg az utóbbi években kémiatanári diplomát szerző fiatalok alacsony száma miatt, Magyarországon már középtávon is súlyos kémiatanár-hiány prognosztizálható. Ugyanakkor a társadalom természettudományos alapműveltsége, és különösen a vegyipar, valamint a gyógyszeripar szakember-utánpótlásának nevelése érdekében megengedhetetlen, hogy a magyar kémiatanítás színvonala csökkenjen. Ez az igény jelent garanciát arra, hogy a kémiatanári diplomával rendelkezőkre a jövőben erkölcsi-anyagi megbecsülés és biztos munkahelyek várnak.

A végzettek bekapcsolódhatnak a kémiai doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, tanító diplomával) PDF
Felvételi követelmények (4 félév, más szakos tanári diplomával) PDF

Magyartanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: magyartanár

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai magyartanár / okleveles középiskolai magyartanár

Kapcsolattartó: dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítésének megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a felnőttképzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskolai pedagógiai feladatok ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Főbb ismeretek:

 • a 2 féléves elméleti és gyakorlati képzés során 60 kreditet;
 • a 4 féléves elméleti és gyakorlati képzés során 120 kreditpontot szereznek a hallgatók.

A főbb ismeretek: bevezetés a nyelvtudományba, kultúra, kommunikáció, retorika, fonetika, finnugrisztika, a változó nyelv, irodalomelmélet, világirodalom, irodalmi művek elemzése, magyartanári bevezető szeminárium, helyesírás és tipográfia, magyar grammatika, területi és társadalmi nyelvváltozatok, jelentéstan és pragmatika, pszicholingvisztika, régi magyar irodalom, szövegtan és stilisztika, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, korszakolás és irodalmi közvetítőrendszerek, nyelvtörténet, szöveg- és stíluselemzés, tanári kommunikáció, szociolingvisztika, gyermek- és ifjúsági irodalom, kortárs magyar irodalom, irodalom és társművészetek, irodalom és populáris kultúra.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: főiskolai szintű magyartanár szakos oklevéllel / magyar nyelv és irodalom mesterszakos korábbi egyetemi oklevéllel
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. A közoktatás területén általános és középiskolákban helyezkedhetnek el. A felnőttképzésben, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére szereznek jogosultságot. Ezen túl számtalan munkaerő-piaci lehetőség kínálkozik számukra (pályázati tanácsadó, újságíró, szerkesztő, honlap tartalmi szerkesztője, rendezvényszervező, marketinges, PR-os, személyi asszisztens, logisztikai szervező, call centeres, ügyfélszolgálati munkatárs, HR-asszisztens, személyzeti tanácsadó, fejvadász, értékesítő stb.).

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Matematikatanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: tanári mesterképzés, matematikatanár

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai matematikatanár

Kapcsolattartó: Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan matematikatanárok képzése, akik széleskörű szakmai tudással rendelkeznek és tanári munkájuk során képesek a matematikai ismeretek magas szinten történő átadására a fiatalabb nemzedékek számára.

A 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú matematikatanári mesterképzésen a képzési program és annak időtartama attól függően változik, hogy a jelentkezőnek milyen előképzettsége van. A matematikatanári mesterképzésre felvételt nyerhetnek azok, akik tanári vagy tanítói végzettséggel rendelkeznek.

 • Az általános iskolai matematikatanárok egy 2 féléves képzési program teljesítésével szerezhetnek középiskolai matematikatanár diplomát.
 • A nem matematika szakos tanároknak és a tanítóknak egy 4 féléves képzési programot kell elvégezniük a matematikatanár oklevél megszerzéséhez.
 • A tanító diplomával rendelkezők képzési programjában szerepel egy összefüggő egyéni iskolai gyakorlat is, amelyet az utolsó félévben kell teljesíteni. Emiatt a tanító végzettségűek a 4 féléves mesterképzés elvégzését követően általános iskolai matematikatanár diplomát kapnak.

Jelentkezhetnek a matematikatanári mesterképzésre azok is, akik matematikus vagy alkalmazott matematikus mesterszakos diplomával vagy pedig annak megfelelő egyetemi diplomával rendelkeznek. Ők egy 2 féléves képzési program elvégzésével szerezhetnek matematikatanár oklevelet. A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítaniuk, illetve teljesíteniük kell az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot.

Főbb ismeretek: mivel e szak célja olyan matematikatanárok képzése, akik biztos és magas szintű szakmai és didaktikai tudással rendelkeznek, ezért a szakmai anyagrészek súlyozásában, szemléletében kezdettől fogva komoly hangsúlyt kap az iskolai tanítással való kapcsolat, hogy a végzett tanárok megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot szerezzenek a különböző iskolatípusokban és korosztályoknak történő oktatáshoz. Emellett áttekintést kapnak a matematika tudományáról (akár a legújabb eredményekről is, ahol az előismeretek ezt lehetővé teszik), megismerik annak a tananyagnak a mély elméleti hátterét, amit oktatni fognak. Ezzel képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra, a tudományos ismeretterjesztésre, diákjaik érdeklődésének felkeltésére és a tehetséggondozásra. Különösen fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink elsajátítsák, és tovább is tudják adni a matematika speciális, szisztematikus, az élet egyéb területein is használható gondolkodásmódját: a logikus, tiszta érvelés, precíz bizonyítás képességét, az absztrakciós készséget, a fogalomalkotás technikáit.

Főbb tantárgyak: algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűségszámítás és statisztika, elemi matematika, szakmódszertan.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: matematikus mesterszakos vagy korábbi egyetemi oklevél /főiskolai szintű matematikatanár szakos oklevél
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben lehet elhelyezkedni matematikatanár oklevéllel. A tanári diploma megszerzése után a PhD tudományos fokozat megszerzésére is lehetőség van a matematika-didaktikai doktori iskolában a legjobb hallgatók számára.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév)

PDF
Felvételi követelmények (4 félév) PDF

Német nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: német nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános v. középiskolai német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 209 7100

 Email: takacs.dora@sek.elte.hu

Képzés célja: a 2 és 4 féléves tanári mesterképzés azoknak szól, akik:

 • főiskolai némettanári végzettséggel rendelkeznek
 • olyan disciplináris mesterszakos vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, mely megegyezik a tanárszak szakterületével;
 • rendelkeznek tanári végzettséggel és újabb (második vagy harmadik, esetleg további) tanári szakképzettséget kívánnak elsajátítani
 • tanítói végzettséggel tanári szakképzettséget kívánnak szerezni


Főbb ismeretek:

2 féléves képzés: szakmódszertani ismeretek, a szakdidaktika alapjai és aktuális kérdései, pedagógiai és pszichológiai ismeretek

4 féléves képzés: szakterületi ismeretek tárgyai (nyelvfejlesztés, irodalmi, nyelvészeti, kultúratudományi ismeretek, országismeret) valamint szakmódszertani ismeretek (a szakdidaktika alapjai és aktuális kérdései)

 

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

-           2 félév: német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakos oklevél vagy annak megfeleltethető korábbi rendszerű egyetemi diploma vagy korábbi egyetemi oklevél/ főiskolai szintű némettanár szakos oklevél

-           4 félév: tanári vagy tanítói oklevél és komplex C1 nyelvvizsga német nyelvből

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Idegen nyelv követelmények: A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések közül választhatják a számukra legmegfelelőbbet.


Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Mellékletek

Felvételi követelmények (pótfelvételi 2021)

DOCX
Teams felvételizőknek PDF

Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: szlovén v. szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 2 félév, 4 félév, 5 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén v. szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet

        Telefon: 06-94-519-628
        Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a szlovén és a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a szlovén nyelv és kultúra tanításán kívül speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a szlovén nemzetiségi szervezetek munkájában és a szlovén nemzetiségi közéletben. 

Főbb ismeretek: Szlovén nyelv és irodalom tanításának módszertana, Pedagógiai és pszichológiai ismeretek, Közösségi pedagógiai gyakorlat, Iskolai gyakorlatok: Szaktárgyi tanítási gyakorlat, Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

·         2 félév: szlovén nyelv és kultúra mesterszakos /korábbi egyetemi oklevél, vagy főiskolai szlovéntanár oklevél.

·         4 félév: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél és C1 komplex nyelvvizsga szlovén nyelvből

·         5 félév: tanítói oklevél és komplex C1 nyelvvizsga szlovén nyelvből

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai szlovén általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

Képzési idő: 2 félév, 4 félév (előző diploma függvényében)

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles technika, életvitel- és gyakorlat tanár

Kapcsolattartó: Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismerik a technikai fejlesztés törvényszerűségeit, ismerik a technikai környezet lehetőségeit és korlátait, a technika, a természet és a társadalom összefüggéseit, a technikai rendszerek célszerű és környezetkímélő felhasználásának módját, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban. Oktatásunkban a legfontosabb szempont a kreatív emberré válás támogatása. Képzésünkben a tervezés, a szerszámokkal és csúcstechnológiájú eszközökkel végzett tevékenységek kapnak főszerepet. A hallgatók megismerik a természet, a társadalom és a technika kapcsolatait, a környezetgazdálkodás technológiai kapcsolatait, a technika fejlődésének legfontosabb állomásait, törvényszerűségeit, a technikai rendszerek felépítését és működését, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban, a legfontosabb technológiák alapvető törvényszerűségeit. Különösen fontos a probléma-, felismerés és megoldás, a kreativitás képességének kifejlesztése. Ezért olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik késztetést éreznek ezen ismeretek elsajátítására és nagymértékű alkotó kedvük van.

Főbb ismeretek:

 • Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire.
 • Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit (anyag, energia, információ, rendszer és modell), a legfontosabb összefüggéseit.
 • A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszerének, összefüggéseinek értelmezése.

A Technika, életvitel- és gyakorlat szak mellé egy másik szakot is fel kell venni. A választható szakpárok listája a felvételi tájékoztatóban fog megjelenni.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: főiskolai szintű technikatanár szakos oklevél
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz)

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben helyezkedhetnek el végzős hallgatóink. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév) PDF
Felvételi követelmények (4 félév) PDF

 


Természetismeret-környezettan tanár 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természetismeret-környezettan tanár

Kapcsolattartó: Németh László

Telefon: 06-94-504-310, 06-94-504-480
Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a természetismeret-környezettan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismereti-környezettani műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: Alapozó és bevezető tárgyak matematikából, biológiából, fizikából, földtudományokból és kémiából. Szakmai törzsanyag a fenti tudományterületek kifejezetten környezettudományi vonatkozásaiból, kiegészítve labor- és terepgyakorlatokkal. A természetismeret-környezettan oktatását megalapozó szakmódszertani ismeretek.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): környezettudomány mesterszakos oklevél vagy annak megfeleltethető korábbi rendszerű egyetemi diploma

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz).

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:  a végzettek a közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakközépiskolák speciális környezettani tárgyainak oktatásában, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. Alkalmasak önkormányzatok, üzemek, nonprofit szervezetek környezetvédelmi feladatainak ellátására, iskolán kívüli természetismereti és környezetismereti feladatok szervezésére: múzeumpedagógia, zoopedagógia, védett területek, tanösvények stb.

A végzettek bekapcsolódhatnak a környezettudományi doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév)

PDF

Természetismeret-környezettan tanár 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) 

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természetismeret-környezettan tanár

Kapcsolattartó: Németh László

Telefon: 06-94-504-310, 06-94-504-480
Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a természetismeret-környezettan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismereti-környezettani műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: Alapozó és bevezető tárgyak matematikából, biológiából, fizikából, földtudományokból és kémiából. Szakmai törzsanyag a fenti tudományterületek kifejezetten környezettudományi vonatkozásaiból, kiegészítve labor- és terepgyakorlatokkal. A természetismeret-környezettan oktatását megalapozó szakmódszertani ismeretek.

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): tanári vagy tanítói oklevél

Érettségi/felvételi követelmények: szóbeli vizsga (Sz).

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:  a végzettek a közoktatás különböző szintjén dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakközépiskolák speciális környezettani tárgyainak oktatásában, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. Alkalmasak önkormányzatok, üzemek, nonprofit szervezetek környezetvédelmi feladatainak ellátására, iskolán kívüli természetismereti és környezetismereti feladatok szervezésére: múzeumpedagógia, zoopedagógia, védett területek, tanösvények stb.

A végzettek bekapcsolódhatnak a környezettudományi doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév)

PDF

Testnevelő tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: testnevelőtanár (Szombathely)

Képzési idő: 2 vagy 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai testnevelő tanár

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Heszteráné Dr. Ekler Judit (tel.: 06-94-504-412, e-mail: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Képzés célja: Más tanári vagy tanítói végzettséggel jelentkezőként a képzés keretében sokoldalú elméleti és sportági gyakorlati ismeretekre tehetsz szert és képessé válsz a testnevelés tantárgy oktatására általános- vagy középiskolai szinten. Főiskolai testnevelő tanári végzettséggel érkezőként lehetőséged lesz a korábban megszerzett ismeretek és gyakorlat megújítására és kiegészítésére modern tartalmi és módszertani ismeretanyaggal, valamint a középiskolai tananyaggal. A gyakorlati tárgyak sikeres teljesítéséhez minden bemeneti végzettség esetén a megfelelő fizikai felkészültség mellett szükséges az alapsportágakban való jártasság is.

Főbb ismeretek: anatómia, élettan, sportpedagógiai, sportpszichológia, gimnasztika, atlétika, úszás, küzdősportok, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, torna, zenés mozgásprogramok, táborok, szakmódszertan, sportvezetői ismeretek, iskolai gyakorlat.

Felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (más tanári és tanítói oklevéllel rendelkezőknek) és szóbeli vizsga (mindenkinek)

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél): A képzés választható főiskolai testnevelő, vagy más szakos tanári oklevéllel, illetve tanítói oklevéllel is. A különböző bemeneti feltételek különböző képzéshosszt jelentenek, a végzettséggel választható pontos meghirdetésekért keresd fel a www.felvi.hu-t!

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A képzés elvégzése után tanulmányaidat doktori képzésben is folytathatod.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, a motoros alkalmassági vizsga és a szóbeli vizsga tartalmával, illetve a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.

Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsgáról (pótfelvételi 2021) Letöltés


Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Képzés munkarendje: levelező

Képzési idő: 2 félév, 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára / okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Kapcsolattartó: Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65

Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu

Képzés célja: a történelem és állampolgári, valamint a hon- és néprajzi ismeretek tantárgyak tanítására és az általános / középiskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok biztosítása. A szakemberek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, egyben alkalmasak a történelem és állampolgári, valamint a hon- és néprajzi ismeretek tanítási tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és irányítására, a tanulók történelmi és állampolgári műveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére.

Főbb ismeretek:

 • a 2 féléves elméleti és gyakorlati képzés során 60 kreditet;
 • a 4 féléves elméleti és gyakorlati képzés során 120 kreditpontot szereznek a hallgatók.

A törzsanyag szerves részét adják a történelemtudományokhoz tartozó bevezető stúdiumok, a magyar és az egyetemes történet nagyobb korszakainak, valamint a történelemtanítás módszertanának a megismertetése. Az utolsó félévben kerül sor az elméleti képzés során megismertek gyakorlati alkalmazására. A képzés távoktatásban (online) történik, hétköznapokon 17 óra után, félévenként körülbelül 10 héten át.

Felvételi követelmények: és szóbeli vizsga (Sz)

Jelentkezés feltételei (bemeneti követelmény/oklevél):

 • 2 félév: történelem mesterszakos vagy korábbi egyetemi oklevél / főiskolai szintű történelemtanár szakos oklevél
 • 4 félév: tanári vagy tanítói oklevél

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek: a megszerzett végzettséggel a köznevelés 5-8. és 9-12. évfolyamain jogosult a történelem és állampolgári, valamint a hon- és néprajzi ismeretek tantárgyak tanítására.

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF