Osztatlan tanárképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Angol nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: angol nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára vagy okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892, 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: általános és középiskolai képzésben, valamint a felnőttképzésben az angol nyelv tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

Főbb ismeretek:

Közös képzési szakasz ismeretkörei:

 • szakmai alapozó ismeretek:
 • Angol nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás.
 • Nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapismeretek.
 •  szakmai törzsanyag ismeretkörei:
 • Angol nyelvű irodalmak.
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek.
 • Angol nyelvű népek történelme és kultúrája
 • Nyelvfejlesztés

a) az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése)
 • Az általános iskolai és szakközépiskolai tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

b)    A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése).
 • Angol nyelvű irodalmak és kultúrák
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek
 • Középiskolai és felnőttkori tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Lehetséges szakpárok: biológiatanár (egészségtan), ének-zene tanár, földrajztanár,  kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára,  rajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: angol (E), de szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: tanári diploma megszerzése után lehetőség van tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre lehet jelentkezni.

 

Anglisztikától az angol nyelv osztatlan tanárig. -- Nézd meg prezentációnkat!


Biológiatanár (egészségtan)

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: biológiatanár (egészségtan)

Képzési idő: 10 félév vagy 12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai biológiatanár (10 félév) vagy okleveles középiskolai biológiatanár (12 félév)

Kapcsolattartó: Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483
Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

Képzés célja:  az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. Az itt végzett tanárok a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: természettudományos alapozás (többek között matematika, kémia, fizika, földtudomány).

 • közös biológiai ismeretek: a sejt szerveződése, az állati és az emberi szervezet felépítése és működése, állat- és növényismeret, ökológiai alapismeretek, etológia, az élővilág rendszerezése, biokémia, természetvédelmi biológia, bioetika, tengerbiológia, terepgyakorlat.
 • az általános iskolai tanárszakon továbbá molekuláris biológiai alapok, állat- és növényélettan, biogeográfia, evolúcióbiológia, humánbiológia, immunológia, genetika, egészségtan, környezetvédelem.
 • a középiskolai tanárszakon továbbá neurobiológia, szabályozásbiológia, viselkedésökológia, molekuláris sejtbiológia.

Szakmódszertani (tantárgy-pedagógia) ismertek, tanítási gyakorlat.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár, fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuáliskultúra-tanár,  technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,  horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: közoktatás, doktori képzés

 

Legyél biológus az ELTE-n Szombathelyen! Nézz bele kisfilmünkbe!


Ének-zene tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: ének-zene tanár

Képzési idő: 10-11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó: Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121 / 06-94-515-122
Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

a) általános műveltségi ismeretek filozófia, etika, esztétika/zeneesztétika, művészettörténet, nyelvművelés: 4–8 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

Specializációk:  -

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár,  matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, rajz - és vizuáliskultúra - tanár, testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga (ének) (Gy) és pályaalkalmassági (Alk)        

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános iskolákban, középiskolákban és gimnáziumokban, zeneoktatási intézményekben, valamint kulturális intézményekben tanári munkakörben helyezkedhetnek el.

Miért jó az ELTE szombathelyi Savaria Zenepedagógiai Tanszék hallgatójának lenni? (Film)

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai fizikatanár

Kapcsolattartó: Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 06-94-504-379
Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás és a felnőttképzésben a fizika tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése.

Főbb ismeretek: elemi fizika, a fizika tanítása, számítógép alkalmazása a fizika tanításában, elméleti fizika, laboratóriumi gyakorlatok.

Lehetséges szakpárok: biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), matematikatanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

 

Mit kínál számodra a szombathelyi fizika szak? Nézz bele kisfilmünkbe!


Földrajztanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: földrajztanár

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai földrajztanár vagy okleveles középiskolai földrajztanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341
Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

Képzés célja: a képzés arra törekszik, hogy földrajz szaktárgyi tudással és műveltséggel bíró pedagógusokat képezzen. Hallgatóink korszerű pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani képzésben részesülnek, a megszerzett kompetenciák birtokában képesek a földrajztanári munkára, pedagógiai tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Főbb ismeretek: a tanárképzésben résztvevő hallgatók az első hat félévben földrajz szakmai alapismereteket, komplex természeti- társadalomföldrajzi, regionális földrajzi ismeteretek tanulnak. A képzés része a komplex természet-, társadalom- és tájföldrajzi terepgyakorlat. A hetedik félévtől szétváló általános- és középiskolai képzési szakaszon további szakmai ismeretek, kutatás-módszertani ismeretek, valamint földrajz tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismeretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát. A földrajz tárgy iskolai tanítására pl. a Kompetencia alapú földrajztanítás, a Tevékenységalapú földrajztanítás, a Földrajzi tananyagfeldolgozás és a gyakorló tanítások segítik a felkészülést. A szakterületi képzés befejezése után az ötödik (4+1) ill. hatodik (5+1) tanévben a hallgatók összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton vesznek részt.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), ének-zene tanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, ajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános iskolában/középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, és egyéb tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el.

Az középiskolai földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az ELTE TTK akkreditált Földtudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait.

 

Földrajz szak az ELTE-n Szombathelyen. -- Bemutatkozó kisfilm.


Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (Szombathely)

Képzési idő: 10 félév, 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Dr. Nagyváradi Katalin (tel.: 06-94-504-343, e-mail: nagyvaradi.katalin@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/osztatlan

Képzés célja: A szak elvégzésével képessé válsz gyógytestnevelési foglalkozások vezetésére általános- és középiskolában egyaránt, valamint az egészségtudatos szemlélet közvetítésére az iskola minden szereplője felé. Komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismereteid birtokában képes leszel a köznevelési rendszer intézményeiben az egészséges életmódot és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Alkalmas leszel a gyógytestnevelési ellátást igénylő gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására.

Főbb ismeretek: funkcionális anatómia, táplálkozástan, népegészségtan, kardiológia, ortopédia, gyermekgyógyászat, iskolai prevenció, rehabilitáció, iskolai egészségügy, mozgásterápiák, vízi terápiák, művészetterápiák.

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági és emelt szintű testnevelés érettségi.

A szak kizárólag a testnevelő tanár szakpárral vehető fel.

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanárként az általános és a középfokú iskolákban láthatsz el gyógytestnevelői, egészségfejlesztői feladatot. Tanulmányaidat doktori képzésben is folytathatod.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a motoros alkalmassági vizsga tartalmával kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/osztatlan.

 

Sportszakos képzések az ELTE-n Szombathelyen. -- Nézz bele tájékoztatónkba!


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 11-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Mersich Zsuzsanna

Telefon: 06-94-519-628
Email: mersich.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a horvát és a horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a horvát nyelv és kultúra tanításán kívül a speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a horvát nemzetiségi szervezetek munkájában és a horvát nemzetiségi közéletben. 

Főbb ismeretek:

 • szakmai alapozó ismeretek (közismereti tantárgyak ismeretei, nyelvi kompetenciák fejlesztése, Horvátország ismerete, nemzetiségi alapismeretek): 32-36 kredit
 • szakmai törzsanyag ismeretkörei (tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés, irodalmi és nyelvi ismeretek, nemzetiségi szakismeretek, kisebbségtudományi ismeretek, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek): 80-90 kredit  

Lehetséges szakpárok: biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai horvát általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Kémiatanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai/középiskolai kémiatanár

Kapcsolattartó: Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan általános iskolai/középiskolai kémiatanárokat szeretnénk képezni, akik számára szakmájuk hivatás és küldetés. Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel fordulnak a jövő generációk felé és meg akarják nekik mutatni a kémia szépségét. Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy a kémikusok munkája rendkívül fontos és hasznos, mert enélkül a jelen civilizáció nem létezhetne és nem fejlődhetne. Akik vállalják az összekötő kapocs szerepét a kémikusok és a társadalom között, s ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és láttatni a kémia nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is.

Főbb ismeretek:

 • a kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (matematika, fizika, számítástechnika, általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és anyagtudomány, valamint a kötelezően és teljesen szabadon választható kurzusok);
 • a tanári munkához szükséges tudás, készség, képesség: pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati; szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai); a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat;
 • a köznevelési intézményben teljesített összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (melynek időtartama kétszakos nappali osztatlan tanárképzés esetén alapesetben 1 tanév).

Alapvető képzési formák: előadás, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és tanítási, illetve iskolai gyakorlat. A képzés egy tanulmányból és egy portfólióból álló szakdolgozat elkészítésével, valamint záróvizsga letételével zárul, amelyet oklevél tanúsít.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, ének-zene tanár, magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk) érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a jelenleg a pályán dolgozó kémiatanárok korfája ismeretében, és főleg az utóbbi években kémiatanári diplomát szerző fiatalok alacsony száma miatt, Magyarországon már középtávon is súlyos kémiatanár-hiány prognosztizálható. Ugyanakkor a társadalom természettudományos alapműveltsége, és különösen a vegyipar, valamint a gyógyszeripar szakember-utánpótlásának nevelése érdekében megengedhetetlen, hogy a magyar kémiatanítás színvonala csökkenjen. Ez az igény jelent garanciát arra, hogy a kémiatanári diplomával rendelkezőkre a jövőben erkölcsi-anyagi megbecsülés és biztos munkahelyek várnak.

A végzettek bekapcsolódhatnak a kémiai doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Magyartanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: magyartanár

Képzési idő: 10–12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai magyartanár; okleveles középiskolai magyartanár

Kapcsolattartó: dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítésének megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a felnőttképzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskolai pedagógiai feladatok ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Főbb ismeretek: Bevezetés a nyelvtudományba, irodalmi proszeminárium, irodalomelmélet, kultúra, kommunikáció, retorika, nyelvészeti proszeminárium, világirodalom, fonetika, helyesírás és tipográfia, magyar grammatika, régi magyar irodalom irodalmi művek elemzése, klasszikus magyar irodalom előadás, finnugrisztika, klasszikus magyar irodalom, magyartanári bevezető szeminárium, a magyar nyelv tanításának elmélete, a változó nyelv, az irodalom tanításának elmélete, területi és társadalmi nyelvváltozatok, gyermek- és ifjúsági irodalom, jelentéstan és pragmatika, modern magyar irodalom szeminárium, nyelvtörténeti szeminárium, irodalom és társművészetek, kortárs magyar irodalom, szövegtan és stilisztika, tanári kommunikáció, a magyar nyelv tanításának gyakorlata, az irodalom tanításának gyakorlata, Irodalom és populáris kultúra, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, szöveg- és stíluselemzés, élő irodalom a középiskolában, irodalmi speciális kollégium,, irodalmi szakszeminárium., korszakolás és irodalmi közvetítőrendszerek, nyelvészeti speciális kollégium., Nyelvészeti szakszeminárium, nyelvtörténeti elemzés, általános és alkalmazott nyelvészet, irodalmi szakdolgozati szeminárium, irodalmi szakszeminárium.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, ének-zene tanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), német nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk.), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a közoktatás bármely szintjén munkát vállalhatnak, bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. A felnőttképzésben, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére szereznek jogosultságot. Ezen túl számtalan munkaerő-piaci lehetőség kínálkozik számukra (magyartanár, pályázati tanácsadó, újságíró, szerkesztő, honlap tartalmi szerkesztője, rendezvényszervező, marketinges, PR-os, személyi asszisztens, logisztikai szervező, call centeres, ügyfélszolgálati munkatárs, HR-asszisztens, személyzeti tanácsadó, fejvadász, értékesítő stb.).

 

Rocksztár és magyartanár – a Zaparozsec énekese ajánlja az ELTE szombathelyi magyar szakját! 

Milyen területeken lehetsz sikeres magyartanárként? Nézz bele kisfilmünkbe!


Matematikatanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: matematikatanár

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai/középiskolai matematikatanár

Kapcsolattartó: Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan matematikatanárok képzése, akik széleskörű szakmai tudással rendelkeznek és tanári munkájuk során képesek a matematikai ismeretek magas szinten történő átadására, továbbá pedagógiai tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére.

Főbb ismeretek: Algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűségszámítás és statisztika, elemi matematika, szakmódszertan.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, ének-zene tanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok),  német nyelv és kultúra tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben helyezkedhetnek el végzős diákjaink. Sikeres felvételi esetén a matematika-didaktikai doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat.

 

Biztos állás vár, ha matematikatanári diplomát szerzel. -- Nézz bele tájékoztatónkba


Német nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: német nyelv és kultúra tanára (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai német nyelv és kultúra tanára vagy okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

Képzés célja: általános és középiskolai képzésben, valamint a felnőttképzésben a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.


Főbb ismeretek:

szakmai alapozó ismeretek: nyelvi kompetenciák fejlesztése, nyelvészeti, irodalmi, kulturális alapismeretek

szakmai törzsanyag ismeretkörei: német nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek, német nyelvű irodalmak, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek

Párosítások: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), ének-zene tanár, földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok, magyartanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, horvát és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk) és német (E)

Idegen nyelv követelmények: a záróvizsga letétele a C1 komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: tanári diploma megszerzése után lehetőség van tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre lehet jelentkezni.


Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: rajz- és vizuáliskultúra-tanár

A képzési idő: 10 félév vagy 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó: Offenmüller Ramóna

        Telefon: 06-94-504-451

        E-mail: offenmuller.ramona @sek.elte.hu

A képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a felnőttképzésben a rajz és vizuális kultúra tantárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra képes tanárok képzése, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakon a szakterületi ismeretek:

a) szakmai alapozó ismeretek:18–22 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 52–62 kredit

c) kötelezően választható ismeretek: maximum 15 kredit

Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), ének - zene tanár, földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), gyakorlati vizsga (Gy), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Mellékletek

Felvételi követelmények (pótfelvételi 2021) DOCX
Teams felvételizőknek PDF

 

Érdekel a vizuális művészet? -- Nézz bele kisfilmünkbe!


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Képzési idő: 11-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628
Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a szlovén és a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a szlovén nyelv és kultúra tanításán kívül a speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a szlovén nemzetiségi szervezetek munkájában és a szlovén nemzetiségi közéletben. 

Főbb ismeretek:

 • szakmai alapozó ismeretek (közismereti tantárgyak ismeretei, nyelvi kompetenciák fejlesztése, Szlovénia ismerete, nemzetiségi alapismeretek): 32-36 kredit
 • szakmai törzsanyag ismeretkörei (tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés, irodalmi és nyelvi ismeretek, nemzetiségi szakismeretek, kisebbségtudományi ismeretek, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek): 80-90 kredit  

Lehetséges szakpárok: biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai szlovén általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Technika-, életvitel- és gyakorlattanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak

Képzési idő: 10 félév, 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai technika, életvitel- és gyakorlat tanár

Kapcsolattartó: Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismerik a technikai fejlesztés törvényszerűségeit, ismerik a technikai környezet lehetőségeit és korlátait, a technika, a természet és a társadalom összefüggéseit, a technikai rendszerek célszerű és környezetkímélő felhasználásának módját, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban. Oktatásunkban a legfontosabb szempont a kreatív emberré válás támogatása. Képzésünkben a tervezés, a szerszámokkal és csúcstechnológiájú eszközökkel végzett tevékenységek kapnak főszerepet. A hallgatók megismerik a természet, a társadalom és a technika kapcsolatait, a környezetgazdálkodás technológiai kapcsolatait, a technika fejlődésének legfontosabb állomásait, törvényszerűségeit, a technikai rendszerek felépítését és működését, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban, a legfontosabb technológiák alapvető törvényszerűségeit. Különösen fontos a probléma-, felismerés és megoldás, a kreativitás képességének kifejlesztése. Ezért olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik késztetést éreznek ezen ismeretek elsajátítására és nagymértékű alkotó kedvük van.

Főbb ismeretek:

 • Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire.
 • Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit (anyag, energia, információ, rendszer és modell), a legfontosabb összefüggéseit.
 • A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszerének, összefüggéseinek értelmezése.

A Technika, életvitel- és gyakorlat szak mellé egy másik szakot is fel kell venni. A választható szakpárok listája a felvételi tájékoztatóban fog megjelenni.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár,  történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben helyezkedhetnek el végzős diákjaink. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.


Természetismeret-környezettan tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: Természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

Képzési idő: 10-11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természetismeret-környezettan tanár

Kapcsolattartó: Németh László

Telefon: 06-94-504-310,06-94-504-480
Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a természetismeret-környezettan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismereti-környezettani műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet: Természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:  a végzettek a közoktatás különböző szintjein dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakközépiskolák speciális környezettani tárgyainak oktatásában, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. Alkalmasak önkormányzatok, üzemek, nonprofit szervezetek környezetvédelmi feladatainak ellátására, iskolán kívüli természetismereti és környezetismereti feladatok szervezésére: múzeumpedagógia, zoopedagógia, védett területek, tanösvények stb.

A végzettek bekapcsolódhatnak a környezettudományi doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.

 

Természetismeret–környezettan osztatlan tanárképzés Szombathelyen. Nézz bele tájékoztatónkba!


Testnevelő tanár

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: testnevelő tanár (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai testnevelő tanár

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Heszteráné Dr. Ekler Judit (tel.: 06-94-504-412, e-mail: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/osztatlan

Képzés célja: Az osztatlan képzés keretében sokoldalú elméleti és sportági gyakorlati ismeretekre tehetsz szert és képessé válsz a testnevelés tantárgy oktatására általános- vagy középiskolai szinten. A szakon szerzett komplex pedagógiai, pszichológiai és sportszakmai ismereteid birtokában alkalmas leszel a modern, egészségszemléletű minőségi testnevelés tanítási-tanulási folyamatainak tervezésére, szervezésére, irányítására, a testnevelés és sport művelésével, az egészséges életmóddal és a testkultúrával kapcsolatos képességek kialakítására, fejlesztésére. A gyakorlati tárgyak sikeres teljesítéséhez a megfelelő fizikai felkészültség mellett szükséges az alapsportágakban való jártasság is.

Főbb ismeretek: anatómia, élettan, sportpedagógiai, sportpszichológia, gimnasztika, atlétika, úszás, küzdősportok, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, torna, zenés mozgásprogramok, táborok, szakmódszertan, sportvezetői ismeretek, iskolai gyakorlat.

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági és testnevelés emelt szintű érettségi. A szakot osztatlan, kétszakos tanárképzésben veheted fel, az érettségi követelmények szakpáronként eltérőek, pontos információkért keresd fel a www.felvi.hu-t!

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az osztatlan tanárképzés elvégzése után tanulmányaidat doktori képzésben is folytathatod.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a motoros alkalmassági vizsga tartalmával kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/osztatlan.

Sportszakos képzések az ELTE-n Szombathelyen. -- Nézz bele tájékoztatónkba!

 

Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsgáról (pótfelvételi 2021) Letöltés


Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu 

Képzés célja: mind a közoktatásban, mind a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyainak oktatására és az iskola pedagógiai feladatainak ellátására alkalmas tanárok biztosítása. Olyan személyiségek formálása, akik a képzés során megszerzett tudáselemek, képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket. Egyben alkalmasak a történelem és állampolgári ismeretek tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és irányítására. A tanulók történelmi és állampolgári műveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a törzsanyag szerves részét adják a történelemtudományokhoz tartozó különböző bevezető stúdiumok. A szakmai törzsanyag keretében a magyar és az egyetemes történet egyes nagyobb korszakának eseményei, tendenciái kerülnek elemzésre. A differenciált szakmai ismeretek körén belül pedig lehetőség nyílik bizonyos gazdasági, társadalmi, politikai, valamint a kultúrtörténeti témák alaposabb megismerésére. A képzés szerves részét jelenti a történelemtanítás módszertanának megismertetése. A szakképzéssel párhuzamosan zajlik a tanári mesterséghez szükséges pedagógiai, pszichológiai kreditek elsajátítása is.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár, ének-zene tanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, matematikatanár

Érettségi/felvételi követelmények: -

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:  végzettségtől függően a közoktatásban dolgozhatnak, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve mindazon oktatási és kulturális intézményekben, ahol megkövetelt a felsőfokú szakirányú végzettség.

 

Bemutatjuk a történelem szakot! -- Nézz bele kisfilmünkbe!