Osztatlan tanárképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Angol nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: angol nyelv és kultúra tanára (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára vagy okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892, 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: általános és középiskolai képzésben, valamint a felnőttképzésben az angol nyelv tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

Főbb ismeretek:

Közös képzési szakasz ismeretkörei:

 • szakmai alapozó ismeretek:
 • Angol nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás.
 • Nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapismeretek.
 •  szakmai törzsanyag ismeretkörei:
 • Angol nyelvű irodalmak.
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek.
 • Angol nyelvű népek történelme és kultúrája
 • Nyelvfejlesztés

a) az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése)
 • Az általános iskolai és szakközépiskolai tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

b)    A középiskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:

 • Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs készségek, képességek fejlesztése).
 • Angol nyelvű irodalmak és kultúrák
 • Nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek
 • Középiskolai és felnőttkori tantárgy-pedagógiához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák

Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Lehetséges szakpárok: biológiatanár (egészségtan), ének-zene tanár, földrajztanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematikatanár, rajz-és vizuáliskultúra tanár, természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

Érettségi/felvételi követelmények: angol (E), de szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: tanári diploma megszerzése után lehetőség van tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre lehet jelentkezni.


Biológiatanár (egészségtan)

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: biológiatanár (egészségtan) (Szombathely)

Képzési idő: 10 félév vagy 12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai biológiatanár (10 félév) vagy okleveles középiskolai biológiatanár (12 félév)

Kapcsolattartó: Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483
Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

Képzés célja:  az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. Az itt végzett tanárok a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: természettudományos alapozás (többek között matematika, kémia, fizika, földtudomány).

 • közös biológiai ismeretek: a sejt szerveződése, az állati és az emberi szervezet felépítése és működése, állat- és növényismeret, ökológiai alapismeretek, etológia, az élővilág rendszerezése, biokémia, természetvédelmi biológia, bioetika, tengerbiológia, terepgyakorlat.
 • az általános iskolai tanárszakon továbbá molekuláris biológiai alapok, állat- és növényélettan, biogeográfia, evolúcióbiológia, humánbiológia, immunológia, genetika, egészségtan, környezetvédelem.
 • a középiskolai tanárszakon továbbá neurobiológia, szabályozásbiológia, viselkedésökológia, molekuláris sejtbiológia.

Szakmódszertani (tantárgy-pedagógia) ismertek, tanítási gyakorlat.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: közoktatás, doktori képzés


Ének-zene tanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: ének-zene tanár (Szombathely)

Képzési idő: 10-11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó: Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121 / 06-94-515-122
Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

a) általános műveltségi ismeretek filozófia, etika, esztétika/zeneesztétika, művészettörténet, nyelvművelés: 4–8 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80–90 kredit

Specializációk:  -

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga (ének) (Gy) és pályaalkalmassági (Alk)        

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános iskolákban, középiskolákban és gimnáziumokban, zeneoktatási intézményekben, valamint kulturális intézményekben tanári munkakörben helyezkedhetnek el.

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai fizikatanár

Kapcsolattartó: Dr. Kolláth Zoltán

Telefon: 06-94-504-459
Email: kollath.zoltan@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás és a felnőttképzésben a fizika tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése.

Főbb ismeretek: elemi fizika, a fizika tanítása, számítógép alkalmazása a fizika tanításában, elméleti fizika, laboratóriumi gyakorlatok.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.


Földrajztanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: földrajztanár (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai földrajztanár vagy okleveles középiskolai földrajztanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341
Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

Képzés célja: a képzés arra törekszik, hogy földrajz szaktárgyi tudással és műveltséggel bíró pedagógusokat képezzen. Hallgatóink korszerű pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani képzésben részesülnek, a megszerzett kompetenciák birtokában képesek a földrajztanári munkára, pedagógiai tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Főbb ismeretek: a tanárképzésben résztvevő hallgatók az első hat félévben földrajz szakmai alapismereteket, komplex természeti- társadalomföldrajzi, regionális földrajzi ismeteretek tanulnak. A képzés része a komplex természet-, társadalom- és tájföldrajzi terepgyakorlat. A hetedik félévtől szétváló általános- és középiskolai képzési szakaszon további szakmai ismeretek, kutatás-módszertani ismeretek, valamint földrajz tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismeretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát. A földrajz tárgy iskolai tanítására pl. a Kompetencia alapú földrajztanítás, a Tevékenységalapú földrajztanítás, a Földrajzi tananyagfeldolgozás és a gyakorló tanítások segítik a felkészülést. A szakterületi képzés befejezése után az ötödik (4+1) ill. hatodik (5+1) tanévben a hallgatók összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton vesznek részt.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), magyartanár, matematika tanár, rajz- és vizuális kultúra – tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat – tanár, természetismeret- környezettan tanár, testnevelő tanár, történelem tanár és állampolgári ismeretek tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek általános iskolában/középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, és egyéb tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el.

Az középiskolai földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az ELTE TTK akkreditált Földtudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait.


Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (Szombathely)

Képzési idő: 10 félév, 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Kapcsolattartó: Dr. Nagyváradi Katalin

        Telefon: 06-94-504-343

        Email: nagyvaradi.katalin@ppk.elte.hu

Képzés célja: a közoktatás minden fokozatán a gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyak tanítására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése. Az így képzett gyógytestnevelő-egészségfejlesztő szakemberek a komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismereteik birtokában felkészültek, és képesek a köznevelési rendszer intézményeiben, az egészséges életmódot, és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Alkalmasak a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek és elváltozásaik rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a tanulmányok során tanult ismeretek alkalmassá teszik a hallgatókat a gyógytestnevelői feladatok ellátására és az egészségtudatos szemlélet közvetítésére az iskola minden szereplője felé, az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdök formálására a tanórán és a tanórán kívül.

A képzés tanulmányi blokkjai:

 • Alapozó ismeretek (Funkcionális anatómia, Táplálkozástan, Népegészségtan, stb.),
 • Szakmai törzsanyag (Medicinális alapismeretek: Kardiológia, Ortopédia, Gyermekgyógyászat, stb., Mozgásszervi és belgyógyászati elváltozások, Iskolai prevenció, rehabilitáció, egészségtan, iskolai egészségügy, iskolai egészségfejlesztés; Mozgásterápiák: Vízi gyakorlatok, gyógyúszás, tartáskorrekció; Művészetterápiák, stb.),
 • Szakmódszertani modul,
 • Választható modul.

Specializációk: -

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés emelt szintű érettségi

A szak kizárólag a testnevelő tanár szakpárral vehető fel.

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanárok az általános és a középfokú iskolákban láthatnak el gyógytestnevelői, egészségfejlesztői feladatot. A mindennapi testnevelési óra bevezetése miatt folyamatosan több szakemberre van igény. Közoktatási, közművelődési intézmények, szociális és gyermekvédelmi intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, egészségügyi, prevenciós, közegészségügyi intézmények, települési és kistérségi intézményekben is láthatnak el gyógytestnevelő, egészségfejlesztő, egészségpromóciós szakértői feladatokat.

A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári mesterképzés a doktori képzéssel folytatható. Végzettjeinknek a PhD képzésben elsősorban a Sporttudományi, az Egészségtudományi, illetve a Neveléstudományi doktori iskolákban van alkalmuk tovább tanulni és kutató munkát végezni.

Mellékletek

Egészségügyi lap 2019 PDF

Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (Szombathely)

Képzési idő: 11-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Mersich Zsuzsanna

Telefon: 06-94-519-628
Email: mersich.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a horvát és a horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a horvát nyelv és kultúra tanításán kívül a speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a horvát nemzetiségi szervezetek munkájában és a horvát nemzetiségi közéletben. 

Főbb ismeretek:

 • szakmai alapozó ismeretek (közismereti tantárgyak ismeretei, nyelvi kompetenciák fejlesztése, Horvátország ismerete, nemzetiségi alapismeretek): 32-36 kredit
 • szakmai törzsanyag ismeretkörei (tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés, irodalmi és nyelvi ismeretek, nemzetiségi szakismeretek, kisebbségtudományi ismeretek, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek): 80-90 kredit  

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai horvát általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Kémiatanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai/középiskolai kémiatanár

Kapcsolattartó: Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan általános iskolai/középiskolai kémiatanárokat szeretnénk képezni, akik számára szakmájuk hivatás és küldetés. Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel fordulnak a jövő generációk felé és meg akarják nekik mutatni a kémia szépségét. Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy a kémikusok munkája rendkívül fontos és hasznos, mert enélkül a jelen civilizáció nem létezhetne és nem fejlődhetne. Akik vállalják az összekötő kapocs szerepét a kémikusok és a társadalom között, s ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és láttatni a kémia nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is.

Főbb ismeretek:

 • a kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (matematika, fizika, számítástechnika, általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és anyagtudomány, valamint a kötelezően és teljesen szabadon választható kurzusok);
 • a tanári munkához szükséges tudás, készség, képesség: pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati; szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai); a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat;
 • a köznevelési intézményben teljesített összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (melynek időtartama kétszakos nappali osztatlan tanárképzés esetén alapesetben 1 tanév).

Alapvető képzési formák: előadás, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és tanítási, illetve iskolai gyakorlat. A képzés egy tanulmányból és egy portfólióból álló szakdolgozat elkészítésével, valamint záróvizsga letételével zárul, amelyet oklevél tanúsít.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk) érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a jelenleg a pályán dolgozó kémiatanárok korfája ismeretében, és főleg az utóbbi években kémiatanári diplomát szerző fiatalok alacsony száma miatt, Magyarországon már középtávon is súlyos kémiatanár-hiány prognosztizálható. Ugyanakkor a társadalom természettudományos alapműveltsége, és különösen a vegyipar, valamint a gyógyszeripar szakember-utánpótlásának nevelése érdekében megengedhetetlen, hogy a magyar kémiatanítás színvonala csökkenjen. Ez az igény jelent garanciát arra, hogy a kémiatanári diplomával rendelkezőkre a jövőben erkölcsi-anyagi megbecsülés és biztos munkahelyek várnak.

A végzettek bekapcsolódhatnak a kémiai doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Magyartanár

Kar: ELTE - TKK

Képzés neve: magyartanár (Szombathely)

Képzési idő: 10–12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai magyartanár; okleveles középiskolai magyartanár

Kapcsolattartó: dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítésének megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a felnőttképzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskolai pedagógiai feladatok ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Főbb ismeretek: Bevezetés a nyelvtudományba, irodalmi proszeminárium, irodalomelmélet, kultúra, kommunikáció, retorika, nyelvészeti proszeminárium, világirodalom, fonetika, helyesírás és tipográfia, magyar grammatika, régi magyar irodalom irodalmi művek elemzése, klasszikus magyar irodalom előadás, finnugrisztika, klasszikus magyar irodalom, magyartanári bevezető szeminárium, a magyar nyelv tanításának elmélete, a változó nyelv, az irodalom tanításának elmélete, területi és társadalmi nyelvváltozatok, gyermek- és ifjúsági irodalom, jelentéstan és pragmatika, modern magyar irodalom szeminárium, nyelvtörténeti szeminárium, irodalom és társművészetek, kortárs magyar irodalom, szövegtan és stilisztika, tanári kommunikáció, a magyar nyelv tanításának gyakorlata, az irodalom tanításának gyakorlata, Irodalom és populáris kultúra, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, szöveg- és stíluselemzés, élő irodalom a középiskolában, irodalmi speciális kollégium,, irodalmi szakszeminárium., korszakolás és irodalmi közvetítőrendszerek, nyelvészeti speciális kollégium., Nyelvészeti szakszeminárium, nyelvtörténeti elemzés, általános és alkalmazott nyelvészet, irodalmi szakdolgozati szeminárium, irodalmi szakszeminárium.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk.), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a közoktatás bármely szintjén munkát vállalhatnak, bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába. A felnőttképzésben, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére szereznek jogosultságot. Ezen túl számtalan munkaerő-piaci lehetőség kínálkozik számukra (magyartanár, pályázati tanácsadó, újságíró, szerkesztő, honlap tartalmi szerkesztője, rendezvényszervező, marketinges, PR-os, személyi asszisztens, logisztikai szervező, call centeres, ügyfélszolgálati munkatárs, HR-asszisztens, személyzeti tanácsadó, fejvadász, értékesítő stb.).


Matematikatanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: matematikatanár (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai/középiskolai matematikatanár

Kapcsolattartó: Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan matematikatanárok képzése, akik széleskörű szakmai tudással rendelkeznek és tanári munkájuk során képesek a matematikai ismeretek magas szinten történő átadására, továbbá pedagógiai tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére.

Főbb ismeretek: Algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűségszámítás és statisztika, elemi matematika, szakmódszertan.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben helyezkedhetnek el végzős diákjaink. Sikeres felvételi esetén a matematika-didaktikai doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat.


Testnevelő tanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: testnevelőtanár (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános/középiskolai testnevelő tanár

Kapcsolattartó: H. Dr. Ekler Judit

       Telefon: 06-94-504-412

        Email: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu

Képzés célja: a közoktatás minden szakaszában a testnevelés tantárgy tanítására, és az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket. Alkalmasak a modern, egészségszemléletű, minőségi testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a testnevelés és sport műveltséggel, az egészséggel, az életmóddal, a test kulturálásával kapcsolatos készségek, illetve képességek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a képzés a sokoldalú, egészségtudatos, széleskörű sportbeli tudáson (hagyományos és az újabb, rekreációs sportágak) alapuló, modern szemléletű testnevelő tanári szaktudás megszerzését szolgálja. Az első 3 év a 4+1, illetve az 5+1 éves képzésben azonos. Blokkjai:

 • alapozó szaktárgyi ismeretek (biológiai és egészségtudományi alapok),
 • sportelméleti ismeretek,
 • sportági ismeretek (a különböző sportágak gyakorlata és módszertana, rekreáció, táborok).

A 4. illetve a középiskolai testnevelő tanárképzés 4. és 5. éve differenciált. Blokkjai különböző tartalommal:

 • szakmódszertani modul (a tanórai és a tanórán kívüli sport szervezése, vezetése),
 • speciális szakmai feladatok (tehetséggondozás, integrált testnevelés, stb.),
 • választható modul.

Specializációk: -

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés emelt szintű érettségi (E) érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az okleveles testnevelő tanárok az általános és a középfokú iskolákban láthatnak el testnevelő tanári feladatot. A mindennapi testnevelési óra bevezetése miatt folyamatosan több testnevelő tanárra van igény. Ezen kívül, a testnevelő tanári mester diploma birtokában a végzett sportszakember a sportmozgalom szinte valamennyi területén munkát vállalhat. Szakképzettségével az iskolán kívül sportszervezeteknél (sportegyesületek, klubok, sportcentrumok, szakszövetségek stb.) egészségmegőrző és sportfoglalkozások vezetését, szervezését végezheti, illetve a sportszervezetek működésében láthat el feladatokat.

A Testnevelő tanári egyetemi tanulmányok a doktori képzéssel folytathatók. Végzettjeinknek a PhD képzésben elsősorban a Sporttudományi és a Neveléstudományi doktori iskolákban van alkalmuk tovább tanulni és kutató munkát végezni.

Mellékletek

Osztatlan tanárképzés felvételi vizsgaanyaga PDF
64 ütemű gimnasztika gyakorlatfűzér PDF
64 ütemű gimnasztika rajzírás JPG
Biológia felvételi témakörök PDF
Egészségügyi lap 2019 PDF

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: rajz- és vizuáliskultúra-tanár (Szombathely)

A képzési idő: 10 félév vagy 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó: Erős Imréné

        Telefon: 06-94-504-451

        E-mail: eros.imrene@sek.elte.hu

A képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a felnőttképzésben a rajz és vizuális kultúra tantárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra képes tanárok képzése, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakon a szakterületi ismeretek:

a) szakmai alapozó ismeretek:18–22 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 52–62 kredit

c) kötelezően választható ismeretek: maximum 15 kredit

Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), gyakorlati vizsga (Gy), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára (Szombathely)

Képzési idő: 11-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628
Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a szlovén és a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására. A végzettek a szlovén nyelv és kultúra tanításán kívül a speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a szlovén nemzetiségi szervezetek munkájában és a szlovén nemzetiségi közéletben. 

Főbb ismeretek:

 • szakmai alapozó ismeretek (közismereti tantárgyak ismeretei, nyelvi kompetenciák fejlesztése, Szlovénia ismerete, nemzetiségi alapismeretek): 32-36 kredit
 • szakmai törzsanyag ismeretkörei (tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés, irodalmi és nyelvi ismeretek, nemzetiségi szakismeretek, kisebbségtudományi ismeretek, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek): 80-90 kredit  

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a szakon megszerzett mesterfokozat általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a végzettek a hazai szlovén általános és középiskolákban, szakképzésben és felnőttképzésben is elhelyezkedhetnek, de oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, vagy más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken is jogosultak különféle munkakörök betöltésére. A képzés a végzetteket képessé teszi a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismeretek alkalmazására, nyelvi közvetítő szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervező feladatok ellátására önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél. A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára mesterszakon végzettek bekapcsolódhatnak valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába.


Technika-, életvitel- és gyakorlattanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak (Szombathely)

Képzési idő: 10 félév, 11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai technika, életvitel- és gyakorlat tanár

Kapcsolattartó: Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismerik a technikai fejlesztés törvényszerűségeit, ismerik a technikai környezet lehetőségeit és korlátait, a technika, a természet és a társadalom összefüggéseit, a technikai rendszerek célszerű és környezetkímélő felhasználásának módját, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban. Oktatásunkban a legfontosabb szempont a kreatív emberré válás támogatása. Képzésünkben a tervezés, a szerszámokkal és csúcstechnológiájú eszközökkel végzett tevékenységek kapnak főszerepet. A hallgatók megismerik a természet, a társadalom és a technika kapcsolatait, a környezetgazdálkodás technológiai kapcsolatait, a technika fejlődésének legfontosabb állomásait, törvényszerűségeit, a technikai rendszerek felépítését és működését, egyszerűbb technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban, a legfontosabb technológiák alapvető törvényszerűségeit. Különösen fontos a probléma-, felismerés és megoldás, a kreativitás képességének kifejlesztése. Ezért olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik késztetést éreznek ezen ismeretek elsajátítására és nagymértékű alkotó kedvük van.

Főbb ismeretek:

 • Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire.
 • Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit (anyag, energia, információ, rendszer és modell), a legfontosabb összefüggéseit.
 • A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszerének, összefüggéseinek értelmezése.

A Technika, életvitel- és gyakorlat szak mellé egy másik szakot is fel kell venni. A választható szakpárok listája a felvételi tájékoztatóban fog megjelenni.

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: elsősorban alap- és középfokú oktatási intézményekben, tanári munkakörben helyezkedhetnek el végzős diákjaink. Sikeres felvételi esetén doktori iskolában is folytathatják tanulmányaikat.


Természetismeret-környezettan tanár

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: Természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok) (Szombathely)

Képzési idő: 10-11 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természetismeret-környezettan tanár

Kapcsolattartó: Németh László

Telefon: 06-94-504-310,06-94-504-480
Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi gyakorlatok előkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a természetismeret-környezettan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismereti-környezettani műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet: Természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:  a végzettek a közoktatás különböző szintjein dolgozhatnak (általános iskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok), a szakközépiskolák speciális környezettani tárgyainak oktatásában, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve kulturális intézményekben különféle munkakörök betöltésére jogosultak. Alkalmasak önkormányzatok, üzemek, nonprofit szervezetek környezetvédelmi feladatainak ellátására, iskolán kívüli természetismereti és környezetismereti feladatok szervezésére: múzeumpedagógia, zoopedagógia, védett területek, tanösvények stb.

A végzettek bekapcsolódhatnak a környezettudományi doktori iskola, és valamely pedagógiai vonatkozású doktori iskola programjába


Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Kar: ELTE-TKK

Képzés neve: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Kapcsolattartó: Dr. Katona Attila

Telefon: 06-94-519-665
Email: katona.attila@sek.elte.hu

Képzés célja: az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben, a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a történelem és állampolgári ismeretek tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és irányítására, a tanulók történelmi és állampolgári műveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására

Főbb ismeretek: a törzsanyag szerves részét adják a történelemtudományokhoz tartozó különböző bevezető stúdiumok. A szakmai törzsanyag keretében a magyar és az egyetemes történet egyes nagyobb korszakának eseményei, tendenciái kerülnek elemzésre. A differenciált szakmai ismeretek körén belül pedig lehetőség nyílik bizonyos gazdasági, társadalmi, politikai, valamint a néprajzi témák alaposabb megismerésére. A képzés szerves részét jelenti a történelemtanítás módszertanának megismertetése. A szakképzéssel párhuzamosan zajlik a tanári mesterséghez szükséges pedagógiai, pszichológiai kreditek elsajátítása is.

Lehetséges szakpárok: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan), ének-zene tanár, magyartanár, földrajztanár, matematikatanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok), horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, rajz- és vizuális kultúra-tanár, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, természetismeret- környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok), testnevelőtanár, technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

Érettségi/felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk), érettségi követelmény szakpáronként eltérő, lásd: www.felvi.hu

Idegen nyelv követelmények: : a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: végzettségtől függően a közoktatásban dolgozhatnak, a szakképzésben és a felnőttképzésben is tevékenykedhetnek, illetve mindazon oktatási és kulturális intézményekben, ahol megkövetelt a felsőfokú szakirányú végzettség.