Alapképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Anglisztika

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: anglisztika (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-789
Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Főbb ismeretek:

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

– alapozó ismeretek:

filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó elméleti tárgyak;

– szakmai törzsanyag:

 • szakmai alapozó modul:
  bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés (beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapok;
 • választott nyelv speciális ismeretei:
  grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek; angol nyelvű irodalmak; angol nyelvű népek történelme;
 • differenciált szakmai ismeretek
  • az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei,
  • a második szak szakterületi ismeretei.

Specializációk: angol az üzleti világban, angol fordítói készségek

Érettségi/felvételi követelmények: angol (E) és francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem

Idegen nyelv követelmények: a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi cégeknél, fordítóként, a médiában és sajtóban, önkormányzati és állami hivatalokban, az idegenforgalomban, civil szervezeteknél.


Biológia

Kar: ELTE-TTK

Képzés neve: biológia (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: biológus

Kapcsolattartó: Dr. Gyurácz József tanszékvezető

Telefon: 94/504-340
Email: gyuracz.jozsef@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, valamint új biológiai ismeretek megszerzésére. Ezen felül, ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, illetve azok kivitelezésére és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterszak, MSc) történő folytatásához.

Főbb ismeretek: A képzés általános természettudományi alapismeretekből (fizika, informatika, kémia, matematika), szakmai alapozó ismeretekből (pl. sejttan, anatómia, növény- és állatismeret), szakmai törzsanyagból (pl. genetika, molekuláris biológia, biotechnológia, élettan, etológia, ökológia, természetvédelmi biológia) és differenciált szakmai ismeretekből (pl. immunológia, ökológiai modellek, etológiai vizsgálatok) áll. Ezen ismeretek elsajátítását modernizált laboratóriumaink és kutatócsoportjaink is segítik. A biológia alapszakon végzett biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek, valamint a kutatás legalapvetőbb módszereinek alkalmazására, laboratóriumi, illetve terepi feladatok megoldására, biológiai tárgyú tudományos problémák felvetésére, és azok megoldására (például kísérletek megtervezése, kivitelezése és az ezek során nyert adatok számítógépes értékelése).

Specializációk: nincs

Érettségi/felvételi követelmények: biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az alapszakos diploma birtokában például biotechnológiát alkalmazó üzemekben, gyógyszergyárakban, kutatóközpontokban, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumokban, valamint állami és civil környezet- és természetvédelmi szervezeteknél nyílik lehetőség az elhelyezkedésre (pl. termelésfejlesztési, kereskedelmi, szakértői, kutatói, tanácsadói vagy technikai feladatok ellátása). Angol szaknyelvi ismerettel külföldi munkavállalás is lehetséges a fent nevezett munkakörökben.


Edző

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: edző (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportág)

Kapcsolattartó: Dr. Koltai Miklós

Telefon: 94/504-316
Email: koltai.miklos@ppk.elte.hu

Képzés célja: A képzés a választott sportágban az edzői pályára való alkalmasság és szakedzői minőség megszerzését teszi lehetővé. A szak nagy mélységű, általános sporttudományi alapképzést ad, másrészt az edzőképzés speciális ismereteit is biztosítja az adott sportágban.

Az edzői munka eredendő célja a mozgás megszerettetése, a maximális teljesítmény elérése, valamint a sporttevékenység sokoldalúságán keresztül elérni a teljes személyiség kifejlődését. Olyan szakedzők képzése a célunk, akik a tanulmányaik során szerzett szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére emellett felkészültek lesznek sportolók kiválasztására, átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában az egyén fizikális felkészítése mellett a mentális fejlesztésre és ezzel teljesítményük fokozására is. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, szervezésére és ellenőrzésére. Ismerjék, és munkájuk során építsék be a sportág fejlesztésében segítséget adó egyéb területeket és módszereket. Felkészültséget szereznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: A képzés fő tanegység blokkjai: a., Alapozó ismeretek (medicinális, társadalomtudományi, közismereti); b., Szakmai törzsanyag (medicinális II., sporttudományi, neveléstudományi, sportági, a választott sportág sportszakmai ismeretei, a választott sportág edzői ismeretei, sportgazdasági ismeretek); c., Szakmai gyakorlatok (labor, táborok, sportszakmai gyakorlat).

Specializációk: Az edző alapszakon kosárlabda és vízilabda specializáció választható.

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga

A felvételi pontszámot a gyakorlati vizsga adja, mely összesen 200 pont. A felvételi vizsga részei és pontértékei:

Biológia írásbeli 50 pont

Sportági elmélet szóbeli 30 pont

Sportági elmélet írásbeli 30 pont

Sportági gyakorlat 90 pont

Idegen nyelv követelmények: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A végzett szakedző elhelyezkedhet sportegyesületeknél, akadémiákon, nemzeti válogatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Emellett a végzettség birtokában lehetőség van gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások szervezésére, vezetésére; sportszövetségnél vezetőedzői, akár szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző segítésére; helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátására. A végzettek képessé válnak továbbá – a sportágtól függően – túra- és programvezetői, instruktori feladatkörök betöltésére is. Az edző, amennyiben elég kreatív, önállóan kezdeményezve létrehozhat sportági egyesületet, melyek szakmai munkájának irányítását végezheti, koordinálhatja. A 3 éves alapszak lehetőséget biztosít az Okleveles szakedző mesterképzésre való belépésre.

Mellékletek

Sporttudományi alapszakok ismertető 2018

PDF
Kosárlabda edző felvételi PDF
Vízilabda edző felvételi PDF
Biológia felvételi témakörök PDF
Egészségügyi lap PDF

Földrajz

Kar: ELTE-TTK

Képzés neve: földrajz (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: geográfus

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

Telefon: 94/504-341
Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

Képzés célja: A hallgatók modern természettudományos szemléleten alapuló ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek. Képesek legyenek megérteni a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezetben lezajló folyamatokat, feltérképezik a földrajzi folyamatokat, illetve térbeli adatokat elemeznek. A természet- és társadalomföldrajzi rendszerek ismeretében értelmezik azok törvényszerűségeit. A gyakorlati képzés során elsajátítják a térbeli jelenségek mérését, adatfelvételét és az adatok feldolgozását.

Főbb ismeretek:

A földrajz alapképzés gerincét a természet- és társadalomtudományi, földrajz- és földtudományi, illetve regionális szakmai alapozó ismeretek alkotják. (társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek, természetföldrajzi folyamatok megismerése és szintézise, földtani és talajtani ismeretek, térképészeti ismeretek, általános és területi statisztikai ismeretek, természet- és környezetvédelmi ismeretek, csillagászati földrajz, meteorológia és éghajlattan)

A differenciált szakmai ismeretek elsajátítása, illetve a terepgyakorlatok során a megszerzett tudás alkalmazási lehetőségeit ismerik meg hallgatóink. Az ismeretek elsajátítását laboratóriumaink és kutatócsoportjaink is segítik.

Specializációk: Szombathelyen a turizmus specializáció tanterve szerint folyik az oktatás, ami hazánk természeti és társadalmi értékeivel ismerteti meg a hallgatókat.

Érettségi/felvételi követelmények: földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzett hallgatók jelentős része a közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, a gazdaság, statisztikai, természetvédelem és vízügy területén helyezkedik el, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál az Európai Unió minden országában.

Hallgatóink a geográfus mesterképzési szak különböző szakirányain tudnak továbbtanulni, egyetemünk budapesti képzési helyein. Ismereteiket a doktori képzés során bővíthetik tovább.


Gazdálkodási és menedzsment

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Logisztika

Specializációk: 

 • Üzleti gazdaságtan
 • Pénzügy

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Bankszféra – pénzügyi közép és felsővezető
 • Közszféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA (teljes kreditérték beszámítással)


Germanisztika

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: germanisztika – német szakirány (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: német alapszakos bölcsész (BA)

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: 94/519-657
Email: takacs.dora@sek.elte.hu

Képzés célja: A germanisztika szakos bölcsész BA-képzés elsősorban a német nyelv mélyebb és alaposabb elsajátítására, a német nyelv szóban és írásban történő magas szintű használatára, valamint a német nyelvű országok (Németország, Ausztria, Svájc) történelmének és kultúrájának megismerésére, a német nyelvű irodalmak értő olvasására koncentrál.

Főbb ismeretek: A hatszemeszteres képzés az alábbi szakaszokból áll: alapozó közös modulok (általános társadalom- és bölcsészettudományi ismeretek); szakmai alapozó modulok (nyelvfejlesztés, országismereti, nyelvészeti és irodalmi alapok). A következő szint a német nyelv speciális ismereteire koncentrál (nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek, német nyelvű irodalmak története, kultúra- és médiatudomány). A harmadik szemesztertől a hallgatók fordítói specializáción vehetnek részt. Az ERASMUS-program keretében hallgatóinknak lehetősége nyílik arra, hogy nyelvtudásukat ösztöndíjasként német nyelvterületen lévő egyetemeken (Graz, Salzburg, Drezda, Magdeburg) tökéletesíthessék. A régió által adott lehetőségek és Ausztria közelsége – intenzív kapcsolatok, kulturális programok és kirándulások formájában – számos előnyt biztosít diákjainknak. A SEK keretein belül Osztrák Könyvtár működik, mely hallgatóink tanulmányait és művelődését is szolgálja.

Specializációk: A fordítói specializáción a hallgatók megismerkedhetnek a fordítás gyakorlatával és elméletével, betekintést nyerhetnek az alkalmazott nyelvészet és a fordítástudomány különböző szegmenseibe, a legkülönfélébb szövegek fordításának praxisába. A specializáció kettős célt szolgál, egyrészt előkészíti a belépést a később választott mesterképzésbe, másrészt a gyakorlati ismeretek által segít a munkaerő-piaci orientációban.

Érettségi/felvételi követelmények: német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) és angol v. francia v. holland v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Magas szintű német nyelvtudás és gyakorlati képességek birtokában hallgatóink közvetlenül is bekerülhetnek a munkaerőpiacra. Az alapszak elvégzése megalapozza a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatását a második képzési ciklus (mesterképzés vagy szakirányú továbbképzés) keretében a külföldi és hazai egyetemeken. Elhelyezkedési perspektívák: közalkalmazotti és non-profit szféra, média és sajtó, multinacionális cégek, hazai nagyvállalatok, kulturális szféra, idegenforgalmi és közigazgatási közintézmények, utazási irodák. Főként nemzetközi kapcsolattartó, német nyelvi levelező, asszisztens és korrektor, nyelvi közvetítéssel összefüggő feladatokat ellátó munkatárs, ill. sajtófigyelő státuszban dolgozhatnak.


Gépészmérnöki

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: gépészmérnöki BSc (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: gépészmérnök

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Horváth Béla

Telefon: +36309737688
Email: hb@inf.elte.hu

Képzés célja: gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

Főbb ismeretek:

 • természettudományi ismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek);
 • gazdasági és humán ismeretek (gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, jogi ismeretek, humán ismeretek);
 • gépészmérnöki szakmai ismeretek (információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek).

Specializációk:

 • a gép- és fém-, illetve polimer és kompozit szerkezetek és ezek elemeinek gyártástervezése és irányítása, szereléstechnológia kidolgozása;
 • a gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása;
 • gépészeti technológiai folyamatok, mechatronikai rendszerek működtetése, irányítása, alkalmazása;
 • a gépi berendezések kiszolgálásának szervezése;
 • a környezetbarát technológiák alkalmazása, ipari környezet kialakítása, környezetvédelmi technikai eszközök tervezése, gyártása;
 • a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata.

Érettségi/felvételi követelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy.

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzettek elsősorban a nyugat-dunántúli régió gépipari vállalatainál helyezkedhetnek el. A képzés meghatározó arányban duális képzés, mely mögött jelenleg 13, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret, amelyek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek. A végzett gépészmérnökök felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.


Informatikus könyvtáros

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: informatikus könyvtáros (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: informatikus könyvtáros

Kapcsolattartó: Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus

Telefon: +36 94 519 622
Email: bognarne.lovasz.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

Főbb ismeretek: társadalom- és bölcsészettudományok, könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek, informatika, kommunikációs ismeretek

Specializációk: információ- és tudásmenedzsment

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: informatika v. informatika ismeretek v. informatikai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

Az alapszakot elvégző szakembereket a magyar könyvtári rendszer, a kulturális örökséget gondozó további intézmények, valamint az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok alkalmazzák.

Az alapszak befejezése után lehetőség van a tanulmányok folytatására mesterszakon, a könyvtártudomány mellett számos más mesterképzés is várja az informatikus könyvtárosokat, mint andragógia, emberi erőforrástanácsadó, kulturális mediáció.


Kereskedelem és marketing

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Kereskedelem és marketing (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Marketingmenedzsment
 • Külkereskedelmi technikák és ügyletek

Specializációk: 

 • Kereskedelmi marketing

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • marketingszakértő
 • kereskedelmi vezető
 • értékesítés vezető
 • reklámszervező
 • területi képviselő
 • vevőszolgálati vezető
 • kommunikációs vezető

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA


Képalkotás

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: képalkotás /  Visual Representation (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: képalkotás alapszakos festő, grafikus / Visual Representation Artist

Kapcsolattartó: Erős Imréné, Tóth Csaba, Dr. Bordács Andrea

Telefon: 94/504-451
Email: eros.imrene@sek.elte.hu, toth.csaba@sek.elte.hu, bordacs.andrea@sek.elte.hu

Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez.

A végzettek szemléletmódja biztos alapokat nyújt a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásait is. Az oktatás során egyaránt hangsúlyt fektetünk a klasszikus alaptechnikákra, ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók képben legyenek a legújabb és aktuálisabb tendenciákkal és technikákkal.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a festészet / a grafika elméleteiről, történetéről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól.

Ismeri a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit. Tájékozott a festészet / a grafika területén végzendő kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Ismeri a területhez kapcsolódó kommunikációs feladatok megoldási lehetőségeit, az új termékek prototípusainak létrehozási folyamatát, az ismeretszerzés módjait, a fontosabb tervezői információbázisokat és információszerzési forrásokat.

Speciális ismeretek: klasszikus rajz, kortárs grafika, festészeti technikák, festészeti gyakorlatok, rajzi stúdiumok, köztéri művészet, tárgy- és környezetkultúra, kreatív műhely, indesign, kiadványtervezés, animáció, fotó, kiállítás-rendezés.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a klasszikus ás a kortárs technikák, szemléletek párhuzamos oktatására   

Érettségi/felvételi követelmények: rajz alkalmassági (Alk) és rajz gyakorlati vizsga (Gy), műveltségi teszt és motivációs beszélgetés

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Gyakorlati mesterképzések: Tervezőgrafikai MA, Fotóművészeti MA, Média design MA, Animáció MA

Elméleti mesterképzések: Művészettörténet MA, Designelmélet MA, Design- és művészetmenedzser MA, Kulturális antropológia MA

2019-től Művészeti instruktor MA-képzés indul az ELTE SEK-en is (minden intézményben csak 2019-től indul a képzés);

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Főbb munkalehetőségek a pedagógiában szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, képességfejlesztő tanfolyamok vezetése során, a közigazgatásban, önkormányzatoknál, társadalmi és civil szervezeteknél, a reklám iparban, valamint a gazdaság, vállalkozás, kiadói tevékenység, média és internet, illetve a politikai kommunikáció területén adódnak, de a frissdiplomások szellemi szabadfoglalkozású művészként, vagy kritikusként is megállják a helyüket. Tehát elsősorban tervezőgrafikusként, díszletfestőként, vizuális szakkör vezetőként, a vizuális kommunikáció egyéb területein

Mindez természetesen a mesterképzés fényében jóval szélesebb területen

Mellékletek

Felvételi vizsgakövetelmények PDF

Kézműves tárgykultúra

Kar: ELTE-TOK

Képzés neve: Kézműves tárgykultúra / Craftsmanship (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: kézműves tárgykultúra szakember / Craftsman Artist

Kapcsolattartó: Erős Imréné, Tóth Csaba, Dr. Bordács Andrea

Telefon: 94/504-451
Email: eros.imrene@sek.elte.hu, toth.csaba@sek.elte.hu, bordacs.andrea@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja kézműves szakemberek képzése, akik alkalmasak a kézművesség területén megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik kreatív alkalmazására, kézművesként műhely, vállalkozás működtetésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel, gyakorlati készséggel és manuális szakmai tudással rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására

Főbb ismeretek:

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a választott kézműves alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról. Ismeri a kézműves terület főbb elméleteit, alapelveit, tájékozott stíluskorszakairól, irányzatairól, fontosabb alkotásairól.

Ismeri a választott kézműves specializáció alkotói tevékenységének alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit. Tájékozott a kézműves területen végzendő minta, felület és forma kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a kézművesség egyes területeiről és ezek kapcsolódási pontjairól más művészeti ágakkal / más szakterületekkel. Ismeri azokat a természetes alapanyagokat, melyeket a kézművesség tradicionálisan használ, valamint azokat az innovatív anyagokat, melyeket tárgyalkotása során munkájába beépíteni tud.

Képességei:

A választott kézműves tevékenység alkotói gyakorlata során képes tudatos és kreatív munkára. Képes kézműves alkotói egyéniségét munkáiban érvényesíteni.

Magas szintű technikai tudással rendelkezik kézműves művészi elképzeléseinek önálló vagy csoportban történő megvalósításához. Képes kreatívan megújítani kézműves tevékenysége technikai ismereteit.

Érettségi/felvételi követelmények: rajz alkalmassági (Alk) és rajz gyakorlati vizsga (Gy), mintatervezés feladat, műveltségi teszt és motivációs beszélgetés

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Gyakorlati mesterképzések: Divat- és textiltervezés MA, Formatervező művész MA, Kerámiatervezés  MA 

Elméleti mesterképzések: Művészettörténet MA, Designelmélet MA, Design- és művészetmenedzser MA, Kulturális antropológia MA

2019-től Művészeti instruktor MA-képzés indul az ELTE SEK-en is (minden intézményben csak 2019-től indul a képzés);

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Főbb munkalehetőségek a pedagógiában: szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, képességfejlesztő tanfolyamok vezetése során.

Autonóm alkotóként: önálló textiltervező, saját stúdió/márka; tervező asszisztens vagy kivitelező dizájn stúdiókban, elhelyezkedhet divat és textilstúdiókban

Mellékletek

Felvételi vizsgakövetelmények

PDF

Közösségszervezés [humánfejlesztés]

Kar: ELTE PPK

Képzés neve: közösségszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: humánfejlesztő

Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Tímea

Telefon: 06-94/504-429
Email: kovacsne.toth.timea@sek.elte.hu

Képzés célja:

olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Főbb ismeretek:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
 • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
 • közösségi fejlesztés;
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra;
 • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

Specializációk:

A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

 • humánfejlesztés,
 • kulturális közösségszervezés,
 • ifjúsági közösségszervezés.

Jelenleg csak a humánfejlesztés szakirányon indulhat a képzés, de tervezzük mind a három szakirány választhatóvá tételét.

A szakirányok jellemzői

A humánfejlesztés szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.

A kulturális közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Az ifjúsági közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, műkötetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni). Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz. Az közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudományi mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon.


Műszaki menedzser

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: műszaki menedzser (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: műszaki menedzser

Kapcsolattartó: Dr. Jánosi Endre

Telefon: 94/504-430
Email: je@inf.elte.hu

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik egy vállalat szervezetében kommunikációs kapocsként vesznek részt, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat a gazdasági és a műszaki élet összefonásának érdekében hasznosítják. Munkájuk eredményeként sikerülhet például egy-egy új fejlesztést, műszaki alkotást bevezetni a piacra, az ismertté, elismertté tenni.

Főbb ismeretek:

Meghatározó ismeretkörök - tantárgyak:

 • természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, kémia)
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, számvitel, statisztika);
 • szakmai törzsanyag (műszaki ábrázolás, gépelemek, anyagismeret, gépgyártás technológia, méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, logisztika, pénzügy, gazdasági jog).

Specializációk: 

A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a gépészeti orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul.

Érettségi/felvételi követelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak lehetőségük lesz a szombathelyi gépészmérnöki MSc képzésben továbbtanulni, valamint más felsőoktatási intézményben az adott MSc tanulmányok folytatására.

A műszaki menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási-műszaki végzettséget szereznek.

Ahogy a végzettség neve is jelzi, az alapszakon a műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése is követelmény.

A szakon végzett hallgatók kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkeznek az ipar, az ingatlanfejlesztés, az üzemeltetés, a beruházás-előkészítés és a kivitelezés területén.

Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője: Szakterületén tervezheti, szervezheti, irányíthatja és ellenőrizheti a közvetlen irányítása alá rendelt, jogilag nem önálló osztály vagy szervezet tevékenységét műszaki, illetve mérnöki szempontok szerint.

Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője: A helyi önkormányzatok (község, város, főváros, kerület, megye) hivatalaiban osztály- vagy főosztály-vezetői besorolással, kinevezett vezetőként irányíthatja a szakmai-igazgatási feladatot ellátó részegységek valamelyikét.

Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser):

Ipari vállalkozásokat vezethet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.

Ipari tevékenységet végző kisszervezeteket vezethet, nyers- és alapanyag feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenységek végzése során.

Gazdasági szervezet vezetője:

Meghatározhatja és alakíthatja az általa vezetett szervezet üzletpolitikáját; tervezheti, irányíthatja és összehangolhatja tevékenységeit a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.


Programtervező informatikus

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: programtervező informatikus (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: programtervező informatikus

Kapcsolattartó: Dr. Farkas Gábor

Telefon: +3694504420
Email: farkasg@inf.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A programtervező informatikus alapszakon végzett hallgató:

 • -smeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai.
 • Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai.
 • Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, logika informatikai alkalmazásai.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a rendszertervezés alapjai és a projektmenedzsment módszertanok területén.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a az elektronika, a számítógépes architektúrák, irányítási rendszerek és beágyazott rendszerek területén,
 • Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen - specializációjának megfelelően - az alábbi területeken: számítógépes grafika, szakértői rendszerek, multimédia alkalmazások, numerikus számítási rendszerek, térinformatika, információbiztonság, adatbázis kezelő rendszerek, számítógépes architektúrák és beágyazott rendszerek.
 • Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri a szakszerű és hatékony szakmai kommunikáció speciális informatikai eszközeit és módszereit.
 • Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi, közgazdasági vonatkozásait, társadalmi hatásait.

Specializációk: 

Modellező informatikus (A) szakirány

Szoftverfejlesztő informatikus (B) szakirány

Szoftveralkalmazó informatikus (C) szakirány,

Szoftvermérnök (D) szakirány

Érettségi/felvételi követelmények: matematika és fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A végzős programtervező informatikus hallgatók elhelyezkedési lehetőségei kiválóak. A hazai vállalatok és intézmények mellett a nagy nemzetközi szoftver cégek részéről is nagy az érdeklődés a végzős hallgatók iránt, egyre nagyobb számában foglalkoztatják őket az Egyesült Államokban, Európa és Ázsia országaiban.

A végzős hallgatók folytathatják tanulmányaikat a különböző informatikai mesterképzéseken, különösen az ELTE által kínált programtervező informatikus MSc képzésben.


Sport - és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés]

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: sport- és rekreációszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő

Kapcsolattartó: Bíróné Dr. Ilics Katalin

Telefon: 94/504-411
Email: birone.ilics.katalin@ppk.elte.hu

Képzés célja: A rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szakemberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak. Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére, foglalkozások szervezésére és vezetésére a rekreáció és az egészségfejlesztés területén. Hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez.

Főbb ismeretek: A képzés tantárgyai pl.: Anatómia, Élettan, Humánbiológia, A rekreáció elmélete, gyakorlata és módszertana, Prevenció és rehabilitáció, Fitnesz és wellness, Animáció, Játékmester, Terhelésdiagnosztika és fittségi vizsgálatok, stb.

Specializációk: Szabadidősport-szakértő specializáció; Egészségfejlesztés specializáció

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv

Idegen nyelv követelmények: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

Rekreációs és prevenciós színtereken, fitnesz - központokban, wellness centrumokban, munkahelyi egészségfejlesztésben, idegenforgalomban, sport-, egészség-, gyógy-, és fürdőturizmus területén, civil szervezeteknél, médiáknál, önkormányzatoknál. Végzett hallgatóink a fent említett színtereken képesek a rekreációs tevékenység tervezésére, szervezésére, vezetésére.

Az alapfokozat birtokában rekreáció mesterszakon van lehetőség intézményünkben való továbbtanulásra. Az alapszakon szerzett végzettséggel több más mesterképzési szak is választható, hallgatóink általában sportmenedzser mesterképzésen, valamint gazdasági, turisztikai, marketing, táplálkozástudományi, humánkineziológia területeken választanak továbbtanulási lehetőséget.

Mellékletek

Sporttudományi alapszakok ismertető 2018

PDF
Egészségügyi lap 2018 PDF
Felmentési nyilatkozat 2018 PDF
Rekreáció alkalmassági vizsga 2018 PDF
Úszásigazolás 2018 PDF

Sport - és rekreációszervezés [sportszervezés]

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: sport- és rekreációszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: sportszervező

Kapcsolattartó: Szegnerné Dr. Dancs Henriette

Telefon: 94 / 504-419
Email: szegnerne.dancs.henriette@ppk.elte.hu

Képzés célja: A magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket. Az alapszak előkészít a sportmenedzser mesterszakon való továbbtanulásra is.

Főbb ismeretek: A képzés tantárgyai pl.: Anatómia, Élettan, Humánbiológia, A rekreáció elmélete, gyakorlata és módszertana, Terhelésdiagnosztika és fittségi vizsgálatok, Sportgazdaságtan, Marketing, Emberi erőforrás menedzsment, Sportágak menedzsmentje, Sportrendezvény-szervezés, Létesítménymenedzsment, Sport és média, stb.

Specializációk:  -

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv

Idegen nyelv követelmények: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A pályakezdők jó elhelyezkedési lehetőségekre számíthatnak az igazgatásban, a nonprofit és versenyszférában egyaránt. Országos és helyi sportszervezeteknél és vállalkozásoknál, rekreációs központokban, fitneszcentrumokban, iskolákban és rendezvényszervezéssel foglalkozó intézményeknél, valamint területi, vagy települési önkormányzatoknál találhatnak állást. Sőt önállóan is létrehozhatnak testnevelési és sportlétesítményeket, egyesületeket, vagy szervezhetnek egy adott téma köré csoportosuló mozgalmat.

Az alapképzés teljesítése után a sportmenedzser mesterszakon van lehetőség továbbtanulni és azt követően doktori tanulmányokat lehet kezdeni.

Mellékletek

Sporttudományi alapszakok ismertető 2018

PDF
Egészségügyi lap 2018 PDF

Szlavisztika [horvát]

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: szlavisztika (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, horvát / horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Mersich Zsuzsanna, egyetemi docens  

Telefon: 94/ 519-628
Email: mersich.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek horvát nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek:
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a horvát / horvát nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a horvát nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Specializációk:

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Érettségi/felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem és angol v. francia v. horvát v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. román v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Szlavisztika [szlovén]

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: szlavisztika (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, szlovén / szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet, egyetemi docens

Telefon: 94/ 519-627
Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek szlovén nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek:
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a szlovén / szlovén nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a szlovén nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Specializációk:

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Érettségi/felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem és angol v. francia v. horvát v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. román v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Tanító

Kar: ELTE-TÓK

Képzés neve: tanító (Szombathely)

Képzési idő: 8 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: tanító

Kapcsolattartó: Dr. Molnár Béla

Telefon: 94504424
Email: molnar.bela@ppk.elte.hu

Képzés célja: A tanító szak célja olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják a 6-12 éves gyerekek nevelését, az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület tanítását.

Főbb ismeretek: A gyerekek személyiségének megfelelő nevelés feladataira való felkészülést a pedagógia és pszichológia tanulása alapozza meg. A tanító szakos hallgató az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban egy választott műveltségterület oktatási feladatainak az ellátására készül fel. Az első évtől a képzés része az iskolai gyakorlat. 

Választható műveltségterületek: Idegen nyelvi – angol vagy német, Ember és társadalom*, Ének-zene, Informatika, Matematika, Magyar nyelv és irodalom*, Természetismeret*, Testnevelés és sport, Vizuális nevelés. Levelező tagozaton a műveltségterületek közül a csillaggal megjelöltek választhatók.

Érettségi/felvételi követelmények: alkalmassági vizsga és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Hallgatóink tanítóként helyezkedhetnek el az iskolákban. Továbbtanulási lehetőségek: A képzés sokoldalú műveltségtartalma, a neveléstudományi képzés színvonala megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésekben (MA, MSc). A tanítói oklevelet a neveléstudományi mesterszakon teljes kreditértékkel számítják be. A legkiválóbbak az MA szintet követően doktori (PhD) tanulmányokat folytathatnak.

Mellékletek

Felvételi követelmények

URL

Történelem

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: történelem (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: történelem alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Katona Attila

Telefon: 94/519-665
Email: katona.attila@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó specializációk területén szerzett ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A hallgatók képessé válnak a történelmi folyamatok értékelésére, tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: történelmi szakmai alapozó modul (történettudomány, néprajz, régészet, levéltári ismeretek, művészettörténet, vallástörténet, művelődéstörténet, politikatudomány, vallástudomány, történeti földrajz historiográfia, latin nyelv) 20–30 kredit;

Magyar és egyetemes történelem szakterületi ismeretei, történeti segédtudományok (diplomatika, szfragisztika, heraldika, kronológia), őskori és ókori történelem, középkori magyar történelem, középkori egyetemes történelem, kora újkori magyar történelem, kora újkori egyetemes történelem, újkori magyar történelem, újkori egyetemes történelem, jelenkori magyar történelem, jelenkori egyetemes történelem, művelődéstörténet, gazdaságtörténet 80-90 kredit;.

Választás szerinti specializációk ismeretei 30-50 kredit.

Érettségi/felvételi követelmények: történelem (E) és földrajz v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. egy idegen nyelv

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szakképzettség lehetővé teszi más egyetemeken történelem, vallástörténet szakokra való belépést, illetve ott mester fokozatok megszerzését. A történelem alapszakon végzettek könyvtárak, múzeumok, levéltárak, kutatóintézetek szakügyintézőjeként; minisztériumok, államigazgatási szervek, társadalmi/politikai szakértőjeként; valamint tudományos munkatársként helyezkedhetnek el.


Zenekúltúra

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: zenekultúra (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: zenekultúra szakember/Music Culture Expert

Kapcsolattartó: Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 94/505 121
Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

Képzés célja:

Olyan zenei szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek zenei művészetközvetítői - szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű - feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. A képzés során a hallgatók kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismerésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a művészetközvetítés általános elmélete 20-30 kredit;
 • a zenekultúra szakelmélete 9-15 kredit;
 • művészetközvetítő és kommunikációs ismeretek 9-15 kredit;
 • zenei és társművészeti alapismeretek 20-40 kredit;
 • zenei előadói (specializációs) és zeneelméleti jellegű alapismeretek 50-108 kredit.

Specializációk: karvezetés, egyházzene

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga (Gy)

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az alapszakon végzettek alkalmasak zenei, szervezési, szerkesztési feladatok megoldására, szakreferensként, tanácsadóként, szervezőként zenei művészeti értékek népszerűsítő, közvetítő munkájának ellátására.

Az alapszak elvégzése a kórusmozgalomban, a zenei közművelődés és az egyházzene értékőrző területein való munkavállalásra tehet alkalmassá, vagy további tanulmányok folytatását teszi lehetővé.

Mellékletek

Felvételi vizsgakövetelmény - alapképzés

PDF
Alkalmassági vizsga követelmények Zenekultúra BA és Ének-zene tanár osztatalan PDF