Alapképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Anglisztika

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: anglisztika (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Főbb ismeretek:

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

– alapozó ismeretek:

 • filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, alapozó elméleti tárgyak;

– szakmai törzsanyag:

 • szakmai alapozó modul: bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés (beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapok;
 • választott nyelv speciális ismeretei: grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek; angol nyelvű irodalmak; angol nyelvű népek történelme;

Specializációk: angol az üzleti világban, angol fordítói készségek

Érettségi/felvételi követelmények: angol (E) és francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem

Idegen nyelv követelmények: A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi cégeknél, fordítóként, a médiában és sajtóban, önkormányzati és állami hivatalokban, az idegenforgalomban, civil szervezeteknél.


Edző

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: edző (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportág)

Kapcsolattartó: Dr. Koltai Miklós

        Telefon: 06-94-504-316

        Email: koltai.miklos@ppk.elte.hu

Képzés célja: A képzés a választott sportágban az edzői pályára való alkalmasság és szakedzői minőség megszerzését teszi lehetővé. A szak nagy mélységű, általános sporttudományi alapképzést ad, másrészt az edzőképzés speciális ismereteit is biztosítja az adott sportágban.

Az edzői munka eredendő célja a mozgás megszerettetése, a maximális teljesítmény elérése, valamint a sporttevékenység sokoldalúságán keresztül elérni a teljes személyiség kifejlődését. Olyan szakedzők képzése a célunk, akik a tanulmányaik során szerzett szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére emellett felkészültek lesznek sportolók kiválasztására, átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában az egyén fizikális felkészítése mellett a mentális fejlesztésre és ezzel teljesítményük fokozására is. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, szervezésére és ellenőrzésére. Ismerjék, és munkájuk során építsék be a sportág fejlesztésében segítséget adó egyéb területeket és módszereket. Felkészültséget szereznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

A képzés fő tanegység blokkjai:

 • Alapozó ismeretek (medicinális, társadalomtudományi, közismereti);
 • Szakmai törzsanyag (medicinális II., sporttudományi, neveléstudományi, sportági, a választott sportág sportszakmai ismeretei, a választott sportág edzői ismeretei, sportgazdasági ismeretek);
 • Szakmai gyakorlatok (labor, táborok, sportszakmai gyakorlat).

Specializációk: Az edző alapszakon röplabda és úszás specializáció választható.

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga (Gy)

A felvételi pontszámot a gyakorlati vizsga adja, mely összesen 200 pont. A felvételi vizsga részei és pontértékei:

 • Biológia írásbeli 50 pont
 • Sportági elmélet szóbeli 30 pont
 • Sportági elmélet írásbeli 30 pont
 • Sportági gyakorlat 90 pont

Idegen nyelv követelmények: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzett szakedző elhelyezkedhet sportegyesületeknél, akadémiákon, nemzeti válogatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Emellett a végzettség birtokában lehetőség van gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások szervezésére, vezetésére; sportszövetségnél vezetőedzői, akár szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző segítésére; helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátására. A végzettek képessé válnak továbbá – a sportágtól függően – túra- és programvezetői, instruktori feladatkörök betöltésére is. Az edző, amennyiben elég kreatív, önállóan kezdeményezve létrehozhat sportági egyesületet, melyek szakmai munkájának irányítását végezheti, koordinálhatja. A 3 éves alapszak lehetőséget biztosít az Okleveles szakedző mesterképzésre való belépésre.

Mellékletek

Felmentési nyilatkozat

DOCX
Specializáció választás DOCX
Biológia felvételi témakörök PDF
Röplabda felvételi témakörök PDF
Úszás felvételi témakörök PDF
Egészségügyi lap 2019 PDF
További információk: http://www.ppk.elte.hu/felveteli/alapkepzes

Gazdálkodási és menedzsment

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

        Telefon: 06-94-519-691

        Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Logisztika

Specializációk: 

 • Üzleti gazdaságtan
 • Pénzügy

Érettségi/felvételi követelmények: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Bankszféra – pénzügyi közép és felsővezető
 • Közszféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA (teljes kreditérték beszámítással)


Germanisztika

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: germanisztika – német szakirány (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: germanisztika, német alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

        Telefon: -

        Email: takacs.dora@sek.elte.hu

Képzés célja: a germanisztika szakos bölcsész alapképzés elsősorban a német nyelv mélyebb és alaposabb elsajátítására, a német nyelv szóban és írásban történő magas szintű használatára, valamint a német nyelvű országok (Németország, Ausztria, Svájc) történelmének és kultúrájának megismerésére, a német nyelvű irodalmak értő olvasására koncentrál.

Főbb ismeretek: A hatszemeszteres képzés az alábbi szakaszokból áll:

·         alapozó közös modulok (általános társadalom- és bölcsészettudományi ismeretek); szakmai alapozó modulok (nyelvfejlesztés, országismereti, nyelvészeti és irodalmi alapok).

·         A következő szint a német nyelv speciális ismereteire koncentrál (nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek, német nyelvű irodalmak története, kultúra- és médiatudomány).

·         A harmadik szemesztertől a hallgatók fordítói specializáción vehetnek részt.

Az ERASMUS-program keretében hallgatóinknak lehetősége nyílik arra, hogy nyelvtudásukat ösztöndíjasként német nyelvterületen lévő egyetemeken (Graz, Salzburg, Drezda, Magdeburg) tökéletesíthessék. A régió által adott lehetőségek és Ausztria közelsége – intenzív kapcsolatok, kulturális programok és kirándulások formájában – számos előnyt biztosít diákjainknak. A SEK keretein belül Osztrák Könyvtár működik, mely hallgatóink tanulmányait és művelődését is szolgálja.

Specializációk: A fordítói specializáción a hallgatók megismerkedhetnek a fordítás gyakorlatával és elméletével, betekintést nyerhetnek az alkalmazott nyelvészet és a fordítástudomány különböző szegmenseibe, a legkülönfélébb szövegek fordításának praxisába. A specializáció kettős célt szolgál, egyrészt előkészíti a belépést a később választott mesterképzésbe, másrészt a gyakorlati ismeretek által segít a munkaerő-piaci orientációban.

Érettségi/felvételi követelmények: német nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) és angol nyelv v. francia nyelv v. holland nyelv v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz nyelv v. orosz nyelv v. spanyol nyelv v. történelem.

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Magas szintű német nyelvtudás és gyakorlati képességek birtokában hallgatóink közvetlenül is bekerülhetnek a munkaerőpiacra. Az alapszak elvégzése megalapozza a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatását, a második képzési ciklus (mesterképzés vagy szakirányú továbbképzés) keretében a külföldi és hazai egyetemeken. Elhelyezkedési perspektívák: közalkalmazotti és non-profit szféra, média és sajtó, multinacionális cégek, hazai nagyvállalatok, kulturális szféra, idegenforgalmi és közigazgatási közintézmények, utazási irodák. Főként nemzetközi kapcsolattartó, német nyelvi levelező, asszisztens és korrektor, nyelvi közvetítéssel összefüggő feladatokat ellátó munkatárs, illetve sajtófigyelő státuszban dolgozhatnak


Gépészmérnöki

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: gépészmérnöki BSc (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: gépészmérnök

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. Kollár László

Telefon: 06-94-504-461
Email: kl@inf.elte.hu

Képzés célja: gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

Duális gépészmérnök szak (BSc) álalános leírás

A képzés a hagyományos gépészmérnök BSc oktatásra épül, de annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek egyetemünkön történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

Ösztöndíjak a duális képzésben:

 • Duális ösztöndíj garantált átlag 89.000 Ft/hó.
 • Állami tanulmányi ösztöndíj, mértéke a tanulmányi átlagtól függően

Főbb ismeretek:

 • természettudományi ismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek);
 • gazdasági és humán ismeretek (gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, jogi ismeretek, humán ismeretek);
 • gépészmérnöki szakmai ismeretek (információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek).

Specializációk:

 • a gép- és fém-, illetve polimer és kompozit szerkezetek és ezek elemeinek gyártástervezése és irányítása, szereléstechnológia kidolgozása;
 • a gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása;
 • gépészeti technológiai folyamatok, mechatronikai rendszerek működtetése, irányítása, alkalmazása;
 • a gépi berendezések kiszolgálásának szervezése;
 • a környezetbarát technológiák alkalmazása, ipari környezet kialakítása, környezetvédelmi technikai eszközök tervezése, gyártása;
 • a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata.

Érettségi/felvételi követelmények: matematika kötelező, és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy szakmai előkészítő tárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzettek elsősorban a nyugat-dunántúli régió gépipari vállalatainál helyezkedhetnek el. A képzés meghatározó arányban duális képzés, mely mögött jelenleg 13, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret, amelyek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek. A végzett gépészmérnökök felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.


Keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány (Szombathely)

Képzési idő:   6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon

Képzés célja:

A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Általános ismeretek megszerzése Ázsia népeinek, országainak kultúrájáról, továbbá a kínai kultúra, történelem, irodalom stb. részletes és alapos megismerése. Az alapoktól induló nyelvi képzés végére a hallgatók kínai nyelvből B2 (vagy C1) szintű nyelvvizsga letételéhez szükséges nyelvtudásra tesznek szert. Ismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

Alapozó képzés orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretekről, ill. a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, kultúrtörténet, vallások stb.) A kínai szakirány szerinti speciális nyelvi (mai kínai nyelv, klasszikus kínai nyelv és filológia) és kultúrtörténeti (történelem, irodalom, vallástörténet) ismeretek.

Specializációk: nincs

Érettségi/Felvételi követelmények:

magyar nyelv és irodalom v. történelem és angol v. arab v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Idegen nyelv követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

Továbbtanulási lehetőségek: Sinológia MA; Kínai nyelv és kultúra tanára MA

Elhelyezkedési lehetőségek: A keleti nyelvek és kultúrák (kínai) alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi cégeknél, fordítóként, a médiában és sajtóban, önkormányzati és állami hivatalokban, az idegenforgalomban.


Kereskedelem és marketing

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Kereskedelem és marketing (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

        Telefon: 06-94-519-691

        Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Marketingmenedzsment
 • Külkereskedelmi technikák és ügyletek

Specializációk: kereskedelmi marketing

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v. matematika v. történelem v. földrajz v. egy szakmai előkészítő tárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • marketingszakértő
 • kereskedelmi vezető
 • értékesítés vezető
 • reklámszervező
 • területi képviselő
 • vevőszolgálati vezető
 • kommunikációs vezető

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA


Képalkotás

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: képalkotás (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: képalkotás alapszakos festő / grafikus

Kapcsolattartó: Erős Imréné, Tóth Csaba, Dr. Bordács Andrea

Telefon: 06-94-504-451

Email: eros.imrene@sek.elte.hu, toth.csaba@sek.elte.hu, bordacs.andrea@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. A végzettek szemléletmódja biztos alapokat nyújt a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásait is. Az oktatás során egyaránt hangsúlyt fektetünk a klasszikus alaptechnikákra, ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók képben legyenek a legújabb és aktuálisabb tendenciákkal és technikákkal. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: Átfogó ismeretekkel rendelkezik a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a festészet / a grafika elméleteiről, történetéről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól.

Ismeri a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit. Tájékozott a festészet / a grafika területén végzendő kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Ismeri a területhez kapcsolódó kommunikációs feladatok megoldási lehetőségeit, az új termékek prototípusainak létrehozási folyamatát, az ismeretszerzés módjait, a fontosabb tervezői információbázisokat és információszerzési forrásokat.

Speciális ismeretek: klasszikus rajz, kortárs grafika, festészeti technikák, festészeti gyakorlatok, rajzi stúdiumok, köztéri művészet, tárgy- és környezetkultúra, kreatív műhely, indesign, kiadványtervezés, animáció, fotó, kiállítás-rendezés. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a klasszikus és a kortárs technikák, szemléletek párhuzamos oktatására.   

Érettségi/felvételi követelmények: rajz alkalmassági (Alk) és rajz gyakorlati vizsga (Gy), műveltségi teszt és motivációs beszélgetés.

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

 • Gyakorlati mesterképzések: Tervezőgrafikai MA, Fotóművészeti MA, Média design MA, Animáció MA
 • Elméleti mesterképzések: Művészettörténet MA, Designelmélet MA, Design- és művészetmenedzser MA, Kulturális antropológia MA

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után: Főbb munkalehetőségek a pedagógiában szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, képességfejlesztő tanfolyamok vezetése során, a közigazgatásban, önkormányzatoknál, társadalmi és civil szervezeteknél, a reklám iparban, valamint a gazdaság, vállalkozás, kiadói tevékenység, média és internet, illetve a politikai kommunikáció területén adódnak, de a frissdiplomások szellemi szabadfoglalkozású művészként, vagy kritikusként is megállják a helyüket. Tehát elsősorban tervezőgrafikusként, díszletfestőként, vizuális szakkör vezetőként, a vizuális kommunikáció egyéb területein.

Mindez természetesen a mesterképzés fényében jóval szélesebb területen.

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Közösségszervezés [humánfejlesztés]

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: közösségszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Kapcsolattartó: Kovácsné Tóth Tímea

Telefon:06-94-504-429
Email: kovacsne.toth.timea@ppk.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Főbb tárgyak

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
 • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
 • közösségi fejlesztés;
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra;
 • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

Az oklevélben szereplő szakképzettségek

A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

 • humánfejlesztés,
 • kulturális közösségszervezés,
 • ifjúsági közösségszervezés.

A szakirányok jellemzői

A humánfejlesztés szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.

A kulturális közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Az ifjúsági közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, működtetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.

A szakma szépségei

Az eligazodás képessége a közművelődés, az ifjúságsegítés, valamint a közösségek fejlesztése területén, a felnőtt ember támogatása az élethosszig tartó tanulási utak megtalálásában, a változó körülményekhez való igazodásban. Az intézményi és helyi közösségek életében való aktív és fejlesztő részvétel, a kulturális értékek feltárása és megőrzése, valamint ifjúsági, képzési és közösségi projektek kidolgozása és sikeres megvalósítása.

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni). Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz. Az közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/18814/szakleiras

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudományi mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon."


Programtervező informatikus

Kar: ELTE - IK

Képzés neve: Programtervező informatikus (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: programtervező informatikus

Kapcsolattartó: Dr. Farkas Gábor

        Telefon: +3694504420

        Email: farkasg@inf.elte.hu

Képzés célja: A programtervező informatikus alapszakon hallgatóink az informatikai feladatok megoldásához szükséges elméleti és speciális gyakorlati, fejlesztői-alkalmazói ismereteket sajátíthatják el. A Szoftvermérnök szakirányon a szakon oktatott informatikai ismeretek speciálisan a helyi ipari igényekhez igazított mérnöki tudással bővülnek, így végzett hallgatóink a következő generációs digitális gyártástechnológiák informatikai támogatásában is versenyképes ismereteket szereznek. A hallgatók többféle nyelven és környezetben szereznek programozási tapasztalatot, megismerkednek a szoftverek tervezési, fejlesztési módszereivel, az adatbázisok, operációs rendszerek, web-és cloud programozás, IoT ipari programozás, adatbányászat, szoftvertesztelés és biztonság területeivel. Jártasságot szereznek az informatikai projektek tervezésében és megvalósításában, képesek lesznek csapatban, akár nemzetközi környezetben is a hatékony munkavégzésre. Az ideális jelentkező érdeklődik az informatika, programozás, matematika iránt, szívesen használja a számítógépet, kreatív problémamegoldó, nyitott az újdonságokra, és szívesen dolgozna szakemberként nagy informatikai rendszerek fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve szakmai irányítói feladatok ellátásában. Végzett hallgatóink informatikai,  számítástudományi, matematikai ismereteikre építve gyorsan képesek a folyamatosan változó új technológiákat önállóan is elsajátítani.

A képzés lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók helyben szerezzenek nagy munkaerőpiaci versenyképességet biztosító ELTE diplomát.

Specializáció:  Szoftvermérnök

Érettségi/felvételi követelmények: matematika és fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon, és már pályakezdőként is átlag feletti fizetésre számíthatnak. Szívesen alkalmazzák őket az informatikai fejlesztések, szolgáltatások, az innovatív kutatások és a menedzseri munkakör különböző területein (Ipar 4.0 digitális gyártás és tervezés, integrált adatfeldolgozó-rendszerek készítése vállalati és banki környezetben, elektronikus kereskedelem és elektronikus pénzforgalom lebonyolítása, távközlési problémák megoldása, hálózatok, mobiltelefonok programozása, animáció, játékok).

A végzős hallgatók folytathatják tanulmányaikat a különböző informatikai mesterképzéseken, különösen az ELTE által kínált Programtervező informatikus, vagy Autonómrendszer-informatikus (önvezető autók szoftvereinek tervezése) MSc képzésben, illetve akár az EIT Digital-ELTE kettős diplomás európai innovációs mesterképzésében.


Sport - és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés]

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő

Kapcsolattartó: Bíróné Dr. Ilics Katalin

        Telefon: 06-94-504-343

        Email: birone.ilics.katalin@ppk.elte.hu

Képzés célja: a rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szakemberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak. Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére, foglalkozások szervezésére és vezetésére a rekreáció és az egészségfejlesztés területén. Hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez.

Főbb ismeretek: a képzés tantárgyai pl.: Anatómia, Élettan, Humánbiológia, A rekreáció elmélete, gyakorlata és módszertana, Prevenció és rehabilitáció, Fitnesz és wellness, Animáció, Játékmester, Terhelésdiagnosztika és fittségi vizsgálatok, stb.

Specializációk: Szabadidősport-szakértő specializáció; Egészségfejlesztés specializáció

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv

Idegen nyelv követelmények: az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: rekreációs és prevenciós színtereken, fitnesz - központokban, wellness centrumokban, munkahelyi egészségfejlesztésben, idegenforgalomban, sport-, egészség-, gyógy-, és fürdőturizmus területén, civil szervezeteknél, médiáknál, önkormányzatoknál. Végzett hallgatóink a fent említett színtereken képesek a rekreációs tevékenység tervezésére, szervezésére, vezetésére.

Az alapfokozat birtokában rekreáció mesterszakon van lehetőség intézményünkben való továbbtanulásra. Az alapszakon szerzett végzettséggel több más mesterképzési szak is választható, hallgatóink általában sportmenedzser mesterképzésen, valamint gazdasági, turisztikai, marketing, táplálkozástudományi, humánkineziológia területeken választanak továbbtanulási lehetőséget.

Mellékletek

Alkalmassági vizsga követelmények PDF
Felmentési nyilatkozat 2019 DOCX
Úszásigazolás 2019 DOCX
Egészségügyi lap 2019 PDF
További információk: http://www.ppk.elte.hu/felveteli/alapkepzes

Sport - és rekreációszervezés [sportszervezés]

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: sportszervező

Kapcsolattartó: Szegnerné Dr. Dancs Henriette

Telefon: 06-94-504-419

Email: szegnerne.dancs.henriette@ppk.elte.hu

Képzés célja: a magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket. Az alapszak előkészít a sportmenedzser mesterszakon való továbbtanulásra is.

Főbb ismeretek: a képzés tantárgyai pl.: Anatómia, Élettan, Humánbiológia, A rekreáció elmélete, gyakorlata és módszertana, Terhelésdiagnosztika és fittségi vizsgálatok, Sportgazdaságtan, Marketing, Emberi erőforrás menedzsment, Sportágak menedzsmentje, Sportrendezvény-szervezés, Létesítménymenedzsment, Sport és média, stb.

Specializációk: -

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv

Idegen nyelv követelmények: az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a pályakezdők jó elhelyezkedési lehetőségekre számíthatnak az igazgatásban, a nonprofit és versenyszférában egyaránt. Országos és helyi sportszervezeteknél és vállalkozásoknál, rekreációs központokban, fitneszcentrumokban, iskolákban és rendezvényszervezéssel foglalkozó intézményeknél, valamint területi, vagy települési önkormányzatoknál találhatnak állást. Sőt önállóan is létrehozhatnak testnevelési és sportlétesítményeket, egyesületeket, vagy szervezhetnek egy adott téma köré csoportosuló mozgalmat.

Az alapképzés teljesítése után a sportmenedzser mesterszakon van lehetőség továbbtanulni és azt követően doktori tanulmányokat lehet kezdeni.

További információk: http://www.ppk.elte.hu/felveteli/alapkepzes

Mellékletek

Egészségügyi lap 2019 PDF

Szlavisztika [horvát]

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: szlavisztika – horvát v. horvát nemzetiségi szakirány (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, horvát v. horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Mersich Zsuzsanna

Telefon: 06-94-519-628

Email: mersich.zsuzsanna@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek horvát nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek;
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a horvát v. horvát nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a horvát nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Specializációk: A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.
A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Érettségi/felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem és angol nyelv v. bolgár nyelv v. francia nyelv v. horvát nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel nyelv v. német nyelv v. német nemzetiségi nyelv v. olasz nyelv v. orosz nyelv v. spanyol nyelv v. szerb nyelv v. szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovák nyelv v. szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovén nyelv v. szlovén nemzetiségi nyelv v. román nyelv v. román (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. ukrán nyelv.

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni!

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Szlavisztika [szlovén]

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: szlavisztika – szlovén v. szlovén nemzetiségi szakirány (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, szlovén v. szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek szlovén nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek:
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a szlovén / szlovén nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a szlovén nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Specializációk: a képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.
A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

Érettségi/felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem és angol nyelv v. bolgár nyelv v. francia nyelv v. horvát nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel nyelv v. német nyelv v. német nemzetiségi nyelv v. olasz nyelv v. orosz nyelv v. spanyol nyelv v. szerb nyelv v. szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovák nyelv v. szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovén nyelv v. szlovén nemzetiségi nyelv v. román nyelv v. román (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. ukrán nyelv.

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni!

Idegen nyelv követelmények: az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga teljesítése igazolja a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Tanító

Kar: ELTE-TÓK

Képzés neve: tanító (Szombathely)

Képzési idő: 8 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: tanító

Kapcsolattartó: dr. Molnár Béla

        Telefon: 06-94-504-424 / 06-94-504-429

        Email: ppi@ppk.elte.hu

Képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják a 6-12 éves gyerekek nevelését, az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület tanítását.

Főbb ismeretek: a gyerekek személyiségének megfelelő nevelés feladataira való felkészülést a pedagógia és pszichológia tanulása alapozza meg. A tanító szakos hallgató az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban egy választott műveltségterület oktatási feladatainak az ellátására készül fel. Az első évtől a képzés része az iskolai gyakorlat.

Műveltség területek: Idegen nyelvi – angol vagy német, Ember és társadalom, Ének-zene, Informatika, Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Természetismeret, Testnevelés és sport, Vizuális nevelés. A műveltségi területek megfelelő létszám esetén indulnak.

Érettségi/felvételi követelmények: alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek A képzési területen választható ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.

Idegen nyelv követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: hallgatóink tanítóként helyezkedhetnek el az iskolákban. Továbbtanulási lehetőségek: A képzés sokoldalú műveltségtartalma, a neveléstudományi képzés színvonala megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésekben (MA, MSc). A tanítói oklevelet a neveléstudományi mesterszakon teljes kreditértékkel számítják be. A legkiválóbbak az MA szintet követően doktori (PhD) tanulmányokat folytathatnak.

Mellékletek

Egészségügyi nyilatkozat PDF
Testi alkalmassági vizsga nyilatkozat PDF

Történelem

Kar: ELTE-BTK

Képzés neve: történelem (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: történelem alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Katona Attila

Telefon: 06-94-519-665

Email: katona.attila@sek.elte.hu

Képzés célja: olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó specializációk területén szerzett ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A hallgatók képessé válnak a történelmi folyamatok értékelésére, tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

·         történelmi szakmai alapozó modul (történettudomány, néprajz, régészet, levéltári ismeretek, művészettörténet, vallástörténet, művelődéstörténet, politikatudomány, vallástudomány, történeti földrajz historiográfia, latin nyelv) 20–30 kredit;

·         magyar és egyetemes történelem szakterületi ismeretei, történeti segédtudományok (diplomatika, szfragisztika, heraldika, kronológia), őskori és ókori történelem, középkori magyar történelem, középkori egyetemes történelem, kora újkori magyar történelem, kora újkori egyetemes történelem, újkori magyar történelem, újkori egyetemes történelem, jelenkori magyar történelem, jelenkori egyetemes történelem, művelődéstörténet, gazdaságtörténet 80-90 kredit.

Érettségi/felvételi követelmények: történelem (E) kötelező és angol nyelv v. földrajz v. francia nyelv v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német nyelv v. olasz nyelv v. orosz nyelv v. spanyol nyelv.

Idegen nyelv követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a szakképzettség lehetővé teszi más egyetemeken történelem, vallástörténet szakokra való belépést, illetve ott mester fokozatok megszerzését. A történelem alapszakon végzettek könyvtárak, múzeumok, levéltárak, kutatóintézetek szakügyintézőjeként; minisztériumok, államigazgatási szervek, társadalmi, politikai szakértőjeként; valamint tudományos munkatársként helyezkedhetnek el