Programok

Programok

Programok

Prof. Dr. Bodor Péter: Kvalitatív kutatások a fenntarthatóság kontextusában
Az előadás a társadalomtudományokban alkalmazott kvalitatív kutatási eljárások rövid tárgyalását, sajátos jellemzőinek bemutatását célozza. A kvalitatív kutatás olyan kutatási módként kerül bemutatásra, ahol a cél az, hogy a társadalom tagjainak saját értelemadó eljárásait, világról alkotott elképzeléseit rekonstruáljuk. Példákat láthatunk majd arra, hogy ezt a célt verbális anyagok (interjú, fókuszcsoport, dokumentumelemzés, stb.) és képi anyagok (kép-, filmelemzés) interpretatív, értelmezést célzó elemzésével próbáljuk elérni. Azt is figyelembe vesszük továbbá, hogy a kutatás alapanyaga lehet akár talált (pl. média anyagok), akár a kutató által generált (pl. fókuszcsoportok).


Prof. Dr. Dávid Lóránt Dénes: Zöld desztinációk
A Green Destinations Top 100 Stories egy olyan éves verseny, amely világszerte gyűjti és díjazza a desztinációk kezdeményezéseit, és ösztönzi a felelős turisztikai vezetést. A Green Destinations Top 100 Stories 2014 óta évente megrendezésre kerül, és 100 úti célt ünnepel és népszerűsít, amelyek inspiráló példaként szolgálnak más úti célok, utazásszervezők és látogatók számára. Ezekből az esettanulmányokból válogatunk.


Dr. Gébert Judit: Bevezetés a humánökológiába
A Bevezetés a humánökológiába című előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a környezet és társadalom kapcsolatát érintő néhány kérdéssel és problémával. Az előadás során először rövid eszmetörténeti áttekintést tartunk, majd globális társadalmi és környezeti problémákon keresztül néhány humánökológiai koncepcióval ismerkedünk meg. 


Dr. Gyurácz József: A biológiai sokféleséget veszélyeztető gazdasági tényezők és a fenntartható gazdálkodás lehetőségei
Az előadás hazai és külföldi példákkal tárja fel az ember gazdasági tevékenységének élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatásait, melyek fajkihalásokhoz vezethetnek. A növények és állatok veszélyeztetettségét mérséklő tájhasználat lehetőségeiről is hallhatnak és kérdezhetnek a résztvevők.


Dr. Ható Zoltán: Helyi, fenntartható, zöld: plakát- és reklámtervezés I-III.
Ezen a gyakorlati jellegű előadáson a résztvevők megtanulhatják, hogyan hozzanak létre látványos képeket, posztereket és grafikákat ingyenes online eszközök segítségével. Kitérek rá, hogyan lehet jogtisztán felhasználni egy-egy fényképet, illusztrációt (arra is, hogy hol találhatunk szabadon használható anyagokat). A létrejövő művek támogathatják a zöld kezdeményezésekre irányuló figyelemfelkeltő erőfeszítéseket.


Dr. Hollósy Zsolt: Megújuló energiák és CO2 kibocsátás
Az előadásban a megújuló energiatermelés nemzetközi tendenciáiról, a napelemes áramtermelő rendszerek CO2 kibocsátás csökkentésben betöltött szerepéről, valamint kapcsolódó beruházás-gazdaságossági kérdésekről lesz szó.


Dr. Kasza Gyula: Élelmiszerpazarlás - Problémák és lehetőségek az asztalunkon

- Élelmiszerhulladékok világszerte, Európában és Magyarországon
- Okok, összefüggések és következmények
- Megelőzési lehetőségek az élelmiszerlánc különböző szakaszaiban (ideértve a háztartásokat is)
- Társadalmi szemléletformálás
- Szakpolitika, szabályozás, önkéntes kezdeményezések Európában és Magyarországon


Dr. Kaszás Nikoletta: Kvalitatív kutatások a fenntarthatóság kontextusában
A körforgásos gazdaság az Európai Bizottság kiemelt prioritása, ám a turisztikai szektor ebben az összefüggésben eddig még nem került a figyelem középpontjába. A kapcsolat azonban vitathatatlan, hiszen ezen a módon lehet összeegyeztetni a turizmust a fenntartható erőforrásgazdálkodással. A körforgásos turizmus célja olyan termékek és szolgáltatások előállítása, amelyek létrehozása, értékesítése és fogyasztása során figyelmet fordítanak a környezeti hatások mérséklésére. Ehhez azonban elengedhetetlen a turisták és a személyzet viselkedésének változása is.


Dr. Keller Krisztina: A zöld szállodák jelene és jövője
A turisztikai szolgáltatók, ezen belül a szállodák nagy hatást gyakorolnak a környezetükre. A hazai hotelek egyre inkább környezettudatosan működnek, ami a jogszabályi háttérnek is köszönhető. Az előadásban bemutatásra kerülnek a zöld szállodák kritériumai és jó gyakorlatai, majd a turisták elvárásai kerülnek górcső alá a fenntartható szálláshely-szolgáltatások kapcsán.


Dr. Kovács László: Zöld marketing
A 21 század elején a fogyasztók és a fogyasztói elvárások átalakultak: előtérbe került a környezettudatosság és a fenntarthatóság. Vállalkozások számára így ma már nem lehet elsődleges, illetve kizárólagos cél a minél nagyobb profit elérése: az is szükséges, hogy a tevékenységükkel a lehető legkisebb mértékben szennyezzék a környezetet, illetve hogy a tevékenységük társadalmilag is hasznos legyen. Az előadás erre a változásra reagálva a zöld gondolkodás és a marketing összefüggéseit mutatja be.


Dr. Németh Kornél: Körforgásos gazdaság
A körforgásos gazdasági modell egy anyag és energiaáramaiban újragondolt, minden korábbinál tudatosabb terméktervezési és gyártási módokon, a termékek tudatos használatán alapuló módszerek és eljárások összessége. A termelési, fogyasztási folyamatokban keletkező melléktermékek, hulladékok újrahasznosítását a lehető legnagyobb arányban megvalósítani képes elgondolások gyakorlati megvalósításainak tárháza egyre szélesebb.

Héttéranyag: Németh K. - A körforgásos gazdaság alapjai
Ide kattintva megtekinthető.


Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta: A Green Hr elméleti alapjai - avagy mi fán terem emberi erőforrás zöldítése?
Az utóbbi időben felerősödő globális környezeti problémák miatt, ma már a piaci szereplőknek, nem elegendő csupán hatékonynak lenniük, és értéket teremteniük, hanem fenntarthatóvá is kell válniuk. A környezeti problémákra való érzékenyítés elsődleges szereplője az ember, Így a Green HRM jelentős szerepet játszhat a szervezeteken belüli környezetbarát gyakorlatok kialakításában, és a fenntartható működés megalapozásában. A HR folyamatok nemcsak a fenntartható fejlődés, gyakorlati alkalmazásában játszanak jelentős szerepet, hanem fejlesztik is a fenntartható kultúrát, ezért a zöld emberi erőforrás menedzsment kulcsfontosságú a környezetvédelmi célok elérésében. Az előadás célja, felhívni a figyelmet a green HRM lehetőségeire és áttekintést adni a green HR alapvető elemeiről. 


Dr. Pintér Dániel Gergő: Nagyvállalati CSR: valódi értékteremtés vagy üres erényfitogtatás?
A poszt-covid időszak egyre súlyosbodó környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és irányítási (Governance) problémákat vet fel, így az alkalmazkodóképesség és a krízis tanulságainak visszaépítése alapjaiban határozzák meg a márkaépítési és üzleti sikerességet. 2023 nem a branding-lózungok és az üres PR-akciók éve, így a cégek számára elengedhetetlen, hogy felismerjék saját iparáguk felelősségét, lebontsák a velük kapcsolatos sztereotípiákat, kampányaikat pedig az imázsépítés és figyelemfelhívás mellett edukációra is használják. Előadásomban a BioTechUSA-cégcsoport jógyakorlatainak bemutatásán keresztül amellett érvelek, hogy a hiteles, a fogyasztók életében valódi értéket teremtő jótékonyság előfeltétele, hogy menedzsment funkcióként tekintsünk a CSR-ra, ennek megfelelően pedig stratégiai szinten kezeljük és szinkronizáljuk az üzleti és marketing célokkal; a toborzási és megtartási tevékenységgel; a felsővezetők/tulajdonosok személyes márkájának építésével; a piaci környezet igényeivel; valamint a külső szociális-közéleti tényezőkkel.


Szabó Richárd: A MÁV és a fenntarthatóság kapcsolata
Lehet egy közlekedési vállalat zöld? Mennyire állja meg a helyét a szlogen: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! A villany(mozdony) mindet visz? … mi van a járművontatáson innen és túl?


Székely Klára: Zöld gondolkodás a turizmusban
Az általam művelt alapterületek interdiszciplináris összegződéseként a politikai marketing vált fő kutatási területemmé. A turizmus marketing vonatkozásában is van jelentősége a politikai marketing működésének, hiszen a turizmus a természeti környezet alakítása mellett a társadalmi környezetre is erős hatást gyakorol. A turizmusban megjelenő zöld gondolkodás szorosan kapcsolódik az etikus társadalmi magatartás témaköréhez, amelynek megnyilvánulási formái, adaptálható lehetőségei alkotják az óra témáját. Az óra során határozottan törekszem az interaktív kooperációra a résztvevőkkel.


Székely Klára: Innovációs gyakorlat a turizmusban különös tekintettel a zöld marketing lehetőségeire
A turizmus az a szolgáltatási ágazat, amelynek területén az innováció megvalósítása jelentős, más ágazatokénál is nagyobb kreativitást igényel a szolgáltatóktól. A turizmus marketing sajátosságainak fontos eleme, hogy többszörösen differenciált marketing alkalmazása szükséges mind az áru, mind a fogyasztó esetében. Az attrakciók, a szolgáltatási szintek, a kiegészítő szolgáltatások a szezonalitás okán is, de a tömegesedés és a növekvő mértékű verseny miatt is fokozottabb segítségre szorulnak a marketing oldaláról. A zöld marketing elterjedése (környezetkímélő anyaghasználat, új reklámozási formák, felelős turizmusra fókuszáló tartalom, etikus turisztikai magatartás kihangsúlyozása, a társadalmi egyenlőtlenségek elleni fellépés, az individuum és a környezet közti harmónia erősítése, stb.) fontossá vált a jelenkor embere számára.  

A kurzus tartalmában az innováció profitnövelő jellege mellett nagy hangsúly helyeződik a környezet és a társadalom védelmének, a kiegyensúlyozott, kíméletes turisztikai magatartás  népszerűsítésének jó gyakorlataira. A gazdaságosság és a profit iránti elkötelezettség mellett a kulturált magatartásra edukálás, az egyéni és közösségi felelősség megjelenítése a kurzus célja.  


Szőke Viktória: A fenntartható fejlődés elméleti kérdései
A fenntartható fejlődés napjaink egyik legfontosabb kutatási területe. Az előadás célja, hogy megismertesse a Hallgatókkal a fenntartható fejlődés fogalmát, helyes értelmezését. Mi az a fejlődés? Hogyan fenntartható? Megvizsgáljuk a fenntartható fejlődés céljait, lehetőségeit – rövid áttekintést adva az egyes gazdasági szektorokról (mezőgazdasági, ipari és szolgáltatás), a közlekedésről, illetve ezek társadalmi-gazdasági hatásairól.


Szőke Viktória: A globális problémák
A globális környezeti és társadalmi-gazdasági problémákat mindannyian érzékeljük hétköznapi életünkben. Az előadás célja, hogy részletesebben bemutassa a globális környezeti problémákat, kitérve a környezeti problémákra – globális felmelegedés, környezetszennyezés, az energiagazdálkodás hatásai, a tengeráramlások változásai –; valamint a különböző globális társadalmi problémákra: túlnépesedés, városiasodás problémái, illetve társadalmi konfliktusok.


Workshopok


Székely Klára: Értékvezérelt marketing a turizmusban – avagy szeméthegyen innen és túl
A foglalkozás során alapvetően a turizmus által előidézett társadalmi és természeti problémákra, a turizmus alternatív formái által adható válaszokra fókuszálok. A közös gondolkodás középpontjába helyezzük a zöld turizmus formáit és az etikus turizmus megvalósulási lehetőségeit. A workshop alapvető célja, hogy rávilágítson arra, hogy a turizmus megfelelő művelése nem pusztán pénzkérdés.


Dr. Ziegler Zsolt: Klímaszorongás, „ageism” és a generációk között húzódó törésvonal a klímakérdésben
Az agezmus a diszkrimináció vagy előítéletesség egy formája, amely az életkoruk alapján irányul az emberek, különösen az idősebb felnőttek ellen. Az éghajlati szorongás, más néven ökoszorongás, az éghajlatváltozás okozta környezeti kihívásokra és fenyegetésekre adott pszichológiai és érzelmi válaszreakció. Max Weber (1914) által a kollektív felelősség lehetőségét elutasítja. A Gazdaság és társadalom I. kötetében Weber azzal érvel, hogy a kollektív felelősségnek nincs értelme, egyrészt azért, mert nem tudjuk elkülöníteni a valóban kollektív cselekvéseket, megkülönböztetve a sok személy azonos cselekvéseitől, másrészt azért, mert a csoportok, ellentétben a hozzájuk tartozó egyénekkel, nem tudnak csoportként gondolkodni vagy olyan szándékokat megfogalmazni, amelyeket általában a cselekvésekhez szükségesnek tartanak.