Kutatás

Kutatás

Márka- és marketingkommunikációs kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője: Dr. Kovács László

A kutatások előmozdítása céljából 2018 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudomány karán vezetésemmel megalakult a Márka- és marketingkommunikációs kutatócsoport (Research Group for Branding and Marketing Communications). A kutatócsoport célja a marketing- és márkakommunikáció folyamatának, eszközeinek és hatékonyságának vizsgálata. A csoport alap- és alkalmazott kutatásokat végez saját, valamint külső – pályázati, illetve versenyszférabeli – források bevonásával. A kutatásokban a Tanszék, az Intézet, a Kar és az Egyetem oktatói mellett részt vesznek hallgatók (többek között szakdolgozati és (O)TDK kutatások keretében), valamint a kutatócsoporttal szorosan együttműködve más egyetemek és kutatóintézetek oktatói, illetve kutatói. A kutatócsoport célja a tudományos eredmények elérése mellett azok disszeminációja, valamint a tudománynépszerűsítés.

Kutatások

– Márkanév-kutatások

A márkanevekkel kapcsolatos interdiszciplináris kutatások az alkalmazott nyelvtudomány és a marketingtudomány határán egyensúlyozva vizsgálják egy adott időszak márkanév-állományát, a márkanévadási lehetőségeket és trendeket, a márkanevek termékkategória-specifikus jellemzőit, a márkanevek névtani és helyesírási jellemzőit, valamint a márkanevek adaptálásának, illetőleg fordításának lehetőségeit a célpiac függvényében.

– Márkaasszociációk és kognitív márkapozicionálás

A kognitív márkapozicionálással kapcsolatos kutatások célja a márkanevek asszociációs struktúráinak vizsgálata két megközelítésben: egyrészt, azt vizsgálja, hogy a márkanevek milyen asszociációkat hívnak elő, másrészt, hogy mely szavak hívják elő a márkaneveket asszociációként.

A kutatások célja, hogy a márkanevek mentális lexikonbeli – „agyi szótár” – pozícióját és asszociációs kapcsolatrendszerét elemezve rámutassanak a termékkategória- és márkaspecifikus asszociációs struktúrákra, majd az eredmények alapján javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan, hogyan erősíthető egy adott márka pozíciója, hogyan hozhatók létre erős márkák, valamint hogy egyes termékcsoportok, illetve konkrét márkák esetében milyen módon optimalizálható a marketingkommunikációs tevékenység.

Kutatási célok

  • Márkaasszociációs adatbázis létrehozása
  • Márkanevekkel kapcsolatos asszociációs struktúrák többszempontú vizsgálata
  • Márkaasszociációk longitudinális vizsgálata magyar nyelven a jelenleg elérhető adatbázisok segítségével
  • Márkaasszociációk befolyásolási módjainak és lehetőségeinek kimutatása
  • Kiválasztott termékkategóriák márkanév-típusainak vizsgálata
  • Kiválasztott termékkategóriák márka- és marketingkommunikációs tevékenység elemzése
  • Fogyasztói magatartás-vizsgálatok

 

A Tanszék munkatársai az oktatási tevékenység mellett kutatással is foglalkoznak, a következő kutatási területeken:


Dávid Lóránt Dénes: turizmus, regionális fejlesztés, földrajz

Hollósy Zsolt: beruházás-gazdaságosság, vertikális integráció, megújuló energiatermelés gazdaságossági kérdései

Juhász Lajos: amortizációági forrás közgazdasági jelentősége, dinamikus szemléletű beruházás-gazdaságossági számítások használata, kalkulatív kamatláb meghatározása szimulációs modellel, nettó jelenérték számítás becslése Monte Carlo szimulációval, egészségtudatos táplálkozás közgazdasági értelmezése

Juhász Zita: vállalati- és makropénzügyek, pénzügyi tervezés és előrejelzés (jövőkutatás), nonprofit szektor finanszírozása

Kovács László: márkanevek, márkák kognitív pozicionálása, marketing- és márkakommunikáció, gazdasági szaknyelv, mentális lexikon

Székely Klára: politikai marketing, turizmus marketing

Varga Imre: számvitel fejlődési irányai, vagyonértékelés módszertana

Ziegler Zsolt: döntéselmélet