Tanulástámogatás, képzésfejlesztés Szombathelyen

SEK | 2019.04.29.
Tanulástámogatás, képzésfejlesztés Szombathelyen

2019 áprilisában sikeresen lezajlott a „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán, EFOP-3.4.3-16-2016-00022 azonosító számú pályázat második mérföldkőhöz kapcsolódó helyszíni ellenőrzése Szombathelyen. Az ellenőrzés kapcsán kérdeztük Dr. Gyurácz Józsefet, a szombathelyi projekt szakmai koordinátorát, elsősorban a képzéseket és a hallgatókat érintő szakmai eredményekről.

A pályázat készítésekor és beadásakor a cél egy olyan komplex program elkészítése volt, mely lehetővé tesz egy átfogó intézmény- és szolgáltatásfejlesztést a jelenlegi és leendő hallgatók lehető legteljesebb kiszolgálása érdekében. A pályázati konstrukció nagyban segíti megvalósítani a minőségi felsőoktatást, pedagógusképzést és az ehhez való minél szélesebb körű hozzáférést Szombathelyen. Ehhez járulnak hozzá a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ keretében működő szombathelyi munkacsoportok is. Együttműködés az ELTE karaival lehetővé tette, hogy portfóliónkat olyan tanárszakokkal bővítsük, melyek korábban hiányoztak a régióban, így a pályázatban megfogalmazott egyik legfontosabb célt, hogy a közoktatás igényének megfelelő új általános iskolai és középiskolai tanárszakokat indítsunk, megvalósult. Az „Oktatási innovációért felelős munkacsoport” Dr. Gönye Zsuzsanna vezetésével vállalta azt is, hogy ezekhez az új képzésekhez dolgoz ki elektronikus tananyagokat. A tervezett tizenöt db tananyagból a második mérföldkőig elkészült hét db, melyek az ELTE e-learning tárhelyén (https://webwork.elte.hu), valamint a Moodle felületén érhetők el. A digitális tananyagok fejlesztésére és alkalmazására felkészítő, ún. érzékenyítő tréninget szervezetünk a tanárképzésben dolgozó oktatóink részére. A projekt keretében részben már megvalósult - hét új oktató alkalmazására került sor a második mérföldkőig - humánerőforrás fejlesztések is elsősorban a tanárképzés új szakjait segítik a gazdasági és informatikai képzések mellett.

A természettudományi (tanári szakok is) és műszaki képzések esetében országosan és a szombathelyi képzések esetében is az átlagosnál magasabb hallgatói lemorzsolódási arány. Ezért a felvételt nyert és beiratkozott hallgatóknak egy vagy több tárgyból ún. kritériumtárgyat kell teljesíteniük. A kritériumtárgyak részei az egyes szakok mintatanterveinek. Céljuk a középiskolai ismeretanyag ellenőrzése, az esetleges hiányosságok pótlása, illetve ebből következően a hallgató segítése az egyetemi ismeretanyag könnyebb, sikeresebb elsajátítására. A szorgalmi időszak első hetében a tanszékek egy dolgozat megírásával lehetőséget biztosítanak a kritériumtárgy teljesítésére. Akinek a dolgozat nem sikerül, annak heti rendszerességgel, az órarendbe beillesztett kurzusokon kell részt vennie. Amennyiben az első félév végéig nem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van a teljesítésre. A gépészmérnök hallgatók számára külön tanulásmódszertani munkafüzet és tanulási technikákat tartalmazó segédlet is készült.

A fogyatékos és hátrányos helyzetű hallgatók száma a teljes hallgatói létszám kb. 20%-ra tehetők a szombathelyi képzésekben. A pályázat keretében a „Hallgatói bennmaradást támogató munkacsoport” Dr. Balogh András vezetésével eljárásrendet dolgozott ki a fogyatékkal élő hallgatóink tanulmányi ügyeinek kezelésére. Az eljárásrend meghatározza az érintett hallgatói kört, rögzíti a segítségnyújtás feltételeit, az adható kedvezmények és mentességek listáját, a Savaria Egyetemi Központban igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az eljáró személyeket és testületeket (https://www.elte.hu/eselyegyenloseg). Két fogyatékosügyi koordinátor dolgozik Szombathelyen. A pályázat biztosítja annak az ösztöndíjrendszernek a működését is, melynek célja, hogy az alapjuttatásokon túl – teljesítmény alapján - további forrást biztosítson a fenti hallgatói körnek, a pályázati kritériumoknak való megfelelés esetén. Az érintett hallgatók bevétel növekedése csökkenti az anyagi okokból történő lemorzsolódást, továbbá növelheti a hátrányos helyzetű régióból érkező, bizonytalan, továbbtanulás előtt álló diákok érdeklődését az intézmény irányába. Az ösztöndíjra pályázni első alkalommal a 2018/2019-es tanév őszi félévében lehetett a NEPTUN-rendszeren keresztül. Pályázhattak nappali és levelező tagozatos hallgatók, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzési formában, alap-, vagy osztatlan tanárképzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben résztvevők is. A pályázónak igazolnia kell a szociális rászorultságot és/vagy fogyatékosságot. Az ösztöndíj-kiírásra 22 pályázat érkezett, melyekből formai okokból egy lett elutasítva. A pályázaton résztvevők és a kritériumokat teljesítők fél évig havi 30.000 Ft összegű támogatást kapnak. A második mérföldkőig ösztöndíjban és kritérium-tantárgy képzésben 141 fő részesült, ezzel túlteljesítettük a második mérföldkőnél elvárt 60 főt (25%). A könyvtári szolgáltatások fejlesztése, a sportprogramok aktuális igények szerinti szervezése, valamint a „gólyafelkészítő” hét tanulástámogató tréningjei ugyancsak nagyban hozzájárulnak a hallgatók eredményesebb egyetemi szerepléséhez.

A külföldi hallgatói létszám jelentősen nőtt 2017-hez képest, különösen érvényes ez a teljes képzési időre jövő hallgatók létszámára Szombathelyen. A „Nemzetköziesítésért felelős munkacsoport” Horváthné Dr. Molnár Katalin vezetésével mentorprogramot dolgozott ki külföldi hallgatók számára. A mentorok tevékenységével a nemzetközi programok keretében érkezett hallgatókat támogathatjuk itteni tanulmányaik eredményes teljesítésében. A mentorprogram a 2018/2019-es tanévtől zajlik, továbbfejlesztése az idei tanév gyakorlati tapasztalata alapján történik. A mentorok száma jelenleg 3 fő, 2019-től hallgatói segítők bevonását is tervezzük a programba.