Szakirányú továbbképzések (pedagógus szakvizsga) az ELTE Savaria Egyetemi Központban

2017.08.08.
Szakirányú továbbképzések (pedagógus szakvizsga) az ELTE Savaria Egyetemi Központban

Szakirányú továbbképzések (pedagógus szakvizsga) Választható szakirányok

  1. fejlesztő, differenciáló pedagógus (4 félév)
  2. mérés -értékelési feladatokra felkészült pedagógus (4 félév)
  3. mentori feladatokra felkészült pedagógus (4 félév)
  4. iskolai tanácsadó és konzultáns (4 félév)
  5. tananyag- és taneszköz innovátor pedagógus (4 félév)

 

AZ OKTATÁS FORMÁJA

A konzultációk általában péntek14.00 és szombat 9.00 kezdődnek, ezek formái: tantermi előadások, gyakorlatok, szemináriumok és bemutató foglalkozások. A képzés során 3-4 alkalommal külső intézményeknél szervezett gyakorlatok segítik az ismeretek elmélyítését.

 

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE 140.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: augusztus 21.

ÉRDEKLŐDNI : munkanapokon 10.00 és 12.00 óra között a +3630/9594572 számon lehet (Némethné Tóth Ágnes egyetemi docens).

 

Választható SZAKIRÁNYOK

Fejlesztő, differenciáló pedagógus (4 félév)

a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték;

a) Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b) Választható ismeretkörök, gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Pszichológiai és gyógypedagógiai alapismeretek; Új típusú pedagógusi szerepek és feladatok: A gyógypedagógia alapfogalmai; A gyógy/pedagógiai folyamat (diagnosztika- terápia – prevenció- re/habilitáció); Akadályozottsági típusok a gyógypedagógiai praxisban (érzékszervi akadályozottak; mozgási akadályozottak; beszédben akadályozottak; mentálisan akadályozottak); 

Inkluzív pedagógia: A fejlesztés fő területei, módszertani alapok. Komplex szűrések a fejlesztő pedagógus szolgálatában: a szűrőeljárások menete, etikája, kompetenciája, az eredmények értékelése. Integráció és szegregáció a gyógypedagógiai iskoláztatásban; differenciáló pedagógia; kompetencia alapú oktatás; kooperatív tanulás; - Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlõség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttmûködés. - Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylõ személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlõdés zavarai miatt sajátos nevelési igényûvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos
eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelõzés; hátrányos helyzetûek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnõttoktatás

Egyéni gyakorlat: Tanulásmódszertan — A tanulási nehézségek oki háttere és tünetei (az olvasási és számolási nehézségek elméleti és gyakorlati kérdései). a gyermeki személyiség megismerésére szolgáló neveléspszichológiai és pedagógiai eljárások; az értelmi fejlettség, tanulási képességek mérésére, szűrésére szolgáló eljárások elemzése, esetmegbeszélések; testséma-, percepciófejlesztés gyakorlati eljárásai; a mozgás, mint a prevenciós fejlesztés fő területe; a játék szerepe a prevenciós korrekciós fejlesztésben, fejlesztő játékok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei; a zene szerepe a prevenciós és korrekciós fejlesztésben;

c) Szakdolgozat: 10 kredit

 

Mérés- értékelési feladatokra felkészült  pedagógus (4 félév)

a) Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b) Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

A pedagógiai kutatás módszertana: benne statisztikai alapok, tesztelmélet, statisztikai adatfeldolgozó programok; dokumentumelemzés; csoportos kutatási gyakorlat; műhelymunka; egyéni kutatási gyakorlat

Az ellenőrzés és értékelés problematikája; pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; diagnosztikus pedagógiai értékelés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minõségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülõi szervezõdések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzõi, összefüggése a teljesítménnyel.

A pedagógus a szervezetben: iskolai klíma; tanácsadás; esélyegyenlősítés; reflexiók; a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttmûködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítõ új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

c) Szakdolgozat: 10 kredit

 

Mentori feladatokra felkészült  pedagógus (4 félév)

a) Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b) Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Módszertani ismeretek: kooperatív tanulás; projektpedagógia; portfólió –készítés; digitális pedagógiai eszközök alkalmazása a gyakorlatban; pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttmûködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítõ új eljárások, módszerek,
technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Differenciáló pedagógia; differenciált tanterv; tananyag, differenciált követelmények, egyéniesített tanulás; kompetencia alapú oktatás;  projektpedagógia; kooperatív tanulás; team-teaching

Esélyegyenlőség az oktatásban- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylõ személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlõdés zavarai miatt sajátos nevelési igényûvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelõzés; hátrányos helyzetûek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnõttoktatás

Az ellenőrzés és értékelés problematikája: egyéni értékelés- önértékelés; qualitatív technikák az értékelésben; diagnosztikus pedagógiai értékelés, reflektív pedagógia; pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minõségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülõi szervezõdések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzõi, összefüggése a teljesítménnyel.

A szakvezetői munka elemei: Csoportos szakvezetői gyakorlat, egyéni gyakorlatvezetés :hospitálás; team-teaching; portfólió- készítés; reflekxiók; tanácsadás; tananyag-fejlesztés; tantervfejlesztés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése;

c) Szakdolgozat: 10 kredit

 

Iskolai tanácsadó és konzultáns (4 félév)

a) Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b) Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Speciális nevelési, tanácsadói feladatok: A tanácsadás pszichológiai és

pedagógiai alapjai; Egyéni tanácsadás; Csoportszervezés, csoportvezetés, csoportterápia;

Személyközi interakciók és kooperáció; Problémaérzékenyítő tréning; Pedagógiai

diagnosztizálás, fejlesztés; Egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdései;

Előítéletek es megelőzésük;

A társadalom perifériájára sodródott személyek és csoportok: A szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok; A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, hatékony tanórai foglalkoztatásuk; A pszichés fejlődés zavarait mutató gyermekek; Etnikai csoportok; Drogveszélyeztetettek; Bűnelkövetők;

A tanácsadás módszertana:  A személyes kompetenciák megismerése és fejlesztésének technikái; Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakításának es fenntartásának

c) Szakdolgozat: 10 kredit

 

Tananyag és taneszközinnovátor pedagógus (4 félév)

a) Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b) Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Korszerű tanítási tartalmak és taneszközök készítése; személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése, tananyagok, tanulási programok összeállítására, taneszközök készítése.

Korszerű eljárások alkalmazása a tanulási folyamatban; tanulásdiagnosztikai eljárások alkalmazása, a tudás értékelésének korszerű eljárásai, differenciált tanulásszervezés, a kooperáció és projekt megfelelő alkalmazása a tanulási folyamatban, reflektív és interaktív tanulási eljárások, a tanulói önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.

Interaktív tanulási környezet; tanulástámogató és tanulásszervező szoftveralkalmazások, digitális tananyagok értékelése és tervezése.

c) Szakdolgozat: 10 kredit