ERASMUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az Erasmus+ program 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig tartó projektévének keretében a pályázaton nyertes hallgatók a lehetőséget kapnak

 • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint
 • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A részképzés célja lehet félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése is.

A szakmai gyakorlat célja a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja.

Az Erasmus+ program keretében a nyertes hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, illetve rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató milyen kurzusokat fog elvégezni a külföldi egyetemen (Learning Agreement for Studies szerződést kötnek). A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS.
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő, főállású heti óraszámban dolgoznak (Learning Agreement for Traineeship szerződést kötnek). Külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni). Amennyiben ez nem lehetséges, akkor mobilitásuk diplomamelléklet formájában kerül beszámításra;
 • Erasmus+ ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 2, illetve 3 hónapra, részképzés esetén a kinti szemeszter időtartamához igazodva; ez az időtartam a mobilitás alatt meghosszabbítható)!

Az a hallgató pályázhat,

 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

További tudnivalók a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban:

 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében be kell nyújtaniuk, azaz amikor még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

 

Az elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). A napra pontosan számolt ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

A 2020/2021-es tanévben aktuális ösztöndíjak összege:

 • Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára havi 520 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró szakmai gyakorlat esetén;
 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 470 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró szakmai gyakorlat esetén;
 • Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 420 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró szakmai gyakorlat esetén.

A kiutazó rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak.

 • EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (a pályázási időszak várhatóan 2020 szeptemberében lesz).
 • Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: 100 €/hó szakmai gyakorlatosoknak és 200 €/hó a részképzésben résztvevőknek! (A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása márciusban várható.)
 • A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) kiegészítő támogatásban részesülhetnek. (A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása márciusban várható.)
 • Az Alumni Alapítvány kiegészítő támogatása szociálisan rászoruló, tehetséges hallgatók részére.

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), akkor is, ha zero grant (label) mobilitásról van szó. Ha a pályázó a jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!).

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot online az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani, tanulmányokra 2020. március 2. 20.00 óráig. Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Rékának (modor.reka@sek.elte.hu) kell leadni a megadott határidőig.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során a hallgató feladata tájékozódni a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatról, illetve arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

epluszkep

2018.09.11.