EFOP-3.6.1-16-2016-00018

EFOP-3.6.1-16-2016-00018

Projekt adatai

 • projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00018
 • a kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
  • Konzorciumvezető: Soproni Egyetem
  • Konzorciumi tag: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • a projekt címe: A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen
 • a szerződött támogatás összege - konzorcium: 1 165 979 596 Ft
 •   támogatás összege - Soproni Egyetem:  639 632 917 Ft

 •   támogatás összege - Eötvös Loránd Tudományegyetem: 526 346 679 Ft

 •  a támogatás mértéke: 100 % 

 •  a projekt kezdési dátuma: 2017.01.01.

 •   a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt célja az intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése, a tudományos kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése, valamint a vállalatok és más kutatóhelyek és az egyetemek közötti kapcsolatok megerősítése

A projekt átfogó célja, hogy a komplex intézményi fejlesztési projekt keretében biztosítsa a felsőoktatási intézmény hatékony bekapcsolódását az S3 megvalósításába. A felsőoktatási kapacitások fejlesztése nélkül nem valósítható meg a K+F+I szféra fejlesztése, bővítése, a ráfordítások növelése. Jelen projektben tervezünk olyan K+F és oktatási fejlesztéseket, amelyek megfelelnek tudásháromszög kihívásainak és kívánatos partnerré teszik Egyetemünket a témakör nemzetközi kutatóközpontjai számára. A projektben megvalósul a vállalkozói, egyetemi kutatói-oktatói és hallgatói szféra közeledése. A jelenlegi EU támogatási ciklus a KKV-k innovációs képességének fejlesztését helyezi előtérbe, amihez szükséges a felsőoktatási tudásbázishoz való aktív kapcsolódás feltételeinek megteremtése. Az innovációs szemlélet nagyban függ a vállalkozás vezetőjének attitűdjétől. A szemléletformálás, a tudástranszfer eszközeinek bővítése elengedhetetlen, amihez a vezetők szakmai és gyakorlati felkészítésére, az innováció központú gondolkodásmód terjesztésére van szükség.

Munkacsoportjaink: tananyagfejlesztéssel és publikációs tevékenység ösztönzésével, kutatási és ipari szolgáltatások fejlesztésével foglalkoznak, kiemelve az innovatív gyártástechnológiák és energetikai alkalmazások területét, továbbá szemléletformálással - ami a tudásnégyszög szereplői közötti folyamatos információáramlást, kapcsolattartást jelent. E tekintetben kiemelt figyelmet fordítunk a társadalomra és a vállalkozói csoportra, amelyek igényeinek megismerése, az Egyetemi „életbe” történő bekapcsolódása, attitűdjének formálása a hosszú távú, fenntartható fejlődés záloga. A szemléletformáló központ hozzájárul ahhoz, hogy az Egyetemen a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtása váljon lehetővé a régió humánerőforrásának egészségmegőrzéséhez, munkavégző képességének szinten tartásához és növeléséhez, így biztosítva a vállalatok hatékony működését a termelői piacon. A projekt tevékenységek révén - melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz - lehetőség nyílik a kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítására, a doktori fokozatszerzési arány növelésére, a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítésére. Ezáltal több szintű speciális kompetenciával rendelkező szakember bázis jön létre a térségben. A projekt kapcsolódik az S3 Vas megyei prioritásai között szereplő egészséges társadalom és jól-lét tengelyhez, és az intelligens gyártás specializációhoz elsősorban a műszaki anyagtudományok, korszerű anyagok alkalmazhatóságának és terjedésének szolgálatában.

Összefoglalva a projekt célja a Konzorciumi tagok kutatási kapacitásainak bővítése intelligens szakosodás által, kutatási szolgáltatásaik fejlesztése, a társadalmi innováció fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik missziójának erősítése révén a tudás négyszög erősítése. A projekt által lehetővé válik olyan kapacitások kiépítése, tudásbázis fejlesztése, illetve kutatási folyamatok kialakítása, amely képessé teszi a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, a kutatói utánpótlás biztosítására.

A Soproni Egyetem – egyetlen hazai felsőoktatási intézményként – az erdészet és faipar számára képez szakembereket és e mellett más iparágakat is kiszolgál képzési portfóliójával, így biztosítva a gyakorlati és tudományos utánpótlást. Az erdészet és a faipar ma már nem választható el a kapcsolódó támogató területektől, mint a közgazdaságtan, humán erőforrás menedzsment, informatika, környezetvédelem (beleértve a természetvédelmet is), ökogazdaság, automatizálás, termék- és formatervezés, bioenergetika és faszerkezetek, mely területek így együtt egy rendkívül komplex rendszert alkotnak. A Soproni Egyetem által képviselt portfólióban a projektben érintett valamennyi kar oktatási és kutatási kompetenciái, korábbi tevékenysége biztos alapot teremtenek a rendszerszintű képzési és K+F+I háttér továbbfejlesztésére, amely az Egyetem IFT-ben megfogalmazott, a kiemelt unikális területeire megcélzott közép-európai mértékadó szerep 4-5 éven belüli elérését szolgálja.

A Soproni Egyetem három munkacsoporttal vesz részt a projekt végrehajtásában:

1. munkacsoport: GREENLAB - Tananyagfejlesztési és publikációs tevékenységet segítő munkacsoport

2. munkacsoport: RESEARCH - Kutatási és ipari szolgáltatási munkacsoport

3. munkacsoport: Szemléletformáló Központ, melynek célja a tudásnégyszög szereplői közötti folyamatos információáramlás, kapcsolattartás biztosítása

A teljes egyetemi struktúrát érintően a projektben kiemelt szerephez jut a soproni Campuson 2016. júniusában létrehozott Erdészeti és Faipari Kutatóközpont, melynek feladata elsősorban az erdészeti, vadgazdálkodási, fa-, papír- és bútoripari alap- és alkalmazott kutatások, ipari fejlesztések folytatásához szükséges szervezeti keretek biztosítása a hatékony kutatás érdekében.

Az ELTE szombathelyi helyszínén két munkacsoport kezdi meg működését:

4. munkacsoport: Komplex egészségfejlesztő program, vezetője Dr. Polgár Tibor egyetemi docens, a Sporttudományi Intézet intézetigazgatója. A munkacsoport célja, a projektben részt vevő, különböző munkakörökben dolgozó személyek egészségi állapotának folyamatos monitorozása és kontrollja. A pályázat céljaihoz illeszkedő munkahelyi egészségfejlesztő tevékenységeket "okos" eszközökkel mérik, vizsgálják. Cél: az egészséget támogató munkakörnyezet kritériumainak kidolgozása, fejlesztő programok ajánlása.

5. munkacsoport: Innovatív gyártástechnológiák, energetikai alkalmazások és széles skálájú mikroszerkezet meghatározó módszerek alkalmazása, vezetője: Dr. Sidor Jurij egyetemi docens és Dr. Kollár László egyetemi docens. A munkacsoport foglalkozik az innovatív technológiákkal, amelyek még nincsenek implementálva az ipari gyakorlatban, és amelyek kimutatják az anyagok tulajdonságainak potenciális javulását. További cél egy alkalmazási területnek, az energia átalakító és szállító rendszereket, szerkezeteket érő dinamikus hatások és azok következményeinek vizsgálata, valamint olyan beavatkozások kifejlesztése, aminek következtében az ilyen hatások által okozott károk kisebbek lesznek.