EFOP-3.4.3-16-2016-00022

EFOP-3.4.3-16-2016-00022

Projekt adatai

 • projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00022
 • a kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
  • Konzorciumvezető: Soproni Egyetem
  • Konzorciumi tag: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • a projekt címe: „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán
 • a szerződött támogatás összege konzorcium: 1 457 755 744 Ft
 • Soproni Egyetem:  946 107 606 Ft
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem:  511 648 138 Ft
 • a támogatás mértéke: 100 % 
 • a projekt kezdési dátuma: 2017.06.01.
 • a projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A pályázati konstrukció keretében a Soproni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja figyelemmel az Intézményfejlesztési Tervekben lefektetettekre a minőségi felsőoktatás irányába mutató fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. Tekintettel a Soproni Egyetem 2017. februári önállóvá válására és a Savaria Egyetemi Központ Eötvös Loránd Tudományegyetemhez történő csatlakozására a szakmai anyagok már e két külön intézményre vonatkozóan készültek el.

A konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekt fő célkitűzése a soproni és szombathelyi felsőoktatás képzési szerkezetének folyamatos megújítása, mely a Nyugat-dunántúli Régió gazdasági versenyképességének megőrzését és annak tudásalapú fejlesztését szolgálja.

A Savaria Egyetemi Központ projektjének egyik célja olyan felsőoktatási rendszer létrehozása Szombathelyen, amiben a fejlesztések eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmény, emelkedő teljesítménnyel képes alkalmazkodni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi elvárásokra.

A másik célkitűzés a Savaria Egyetemi Központ és a gazdaság - beleértve a potenciális munkavállalók készségeit és képességeit meghatározó közoktatást is -, igényei közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, valamint a végzettek megfelelő elhelyezkedését.

Cél továbbá az oktatói-kutatói tevékenység minőségének emelése, a soproni és szombathelyi felsőoktatás nemzetközi szerepvállalásának növelése, valamint az ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló javaslatainak képzésekbe történő beépítése is.

A Soproni Egyetemen 4, a Savaria Egyetemi Központban 3 munkacsoport keretében, összehangoltan zajlanak a kitűzött célok megvalósulását szolgáló programok.

A soproni projekt 1. munkacsoportja közvetlen felsőoktatási részvétel növelésére fókuszál: minden soproni karon komoly bekerülést és bennmaradást elősegítő mentori, tanulástámogatási, képességfejlesztő programok és szolgáltatások kerülnek kidolgozásra, bevezetésre és működtetésre. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség jóváhagyásával Sopronban is megvalósulnak a hallgatókat kiszolgáló sportszakmai fejlesztések.

A 2. munkacsoport célja a képzési szerkezet és tantervi háló átalakításának, az oktatásszervezés fejlesztésének elősegítése. Oktatásmódszertan és tartalom (tananyag) fejlesztése, ahol a fő szempont a munkaerő-piaci elvárások, környezet figyelembe vétele, gyakorlatorientáltság, gazdasági szereplők bevonása. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése segíti a hallgatók tanulási folyamatát.

A 3. munkacsoport a nemzetköziesítés valamint a Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása témáért felelős, minden kar részt vesz benne. Két fontos irány a meglévő kapcsolatok működtetése és megerősítése, valamint új kapcsolatok kialakítása. A várható eredmény: együttműködések a partnerintézményekkel, tapasztalatszerzés, közös kurzusok és tananyagok (double-degree, quadro-degree), hozzáférés külföldi kutatási eredményekhez, adatbázisokhoz, angol és német nyelvű képzések, modulok, tananyagok fejlesztése, oktatók módszertani továbbképzése.

A 4. munkacsoport egy teljesen új, Tata városában létesítendő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ képzési portfólióját alakítja ki, kiemelten a kisgyermekneveléshez kapcsolódó képzést. A szakmai tartalmak meghatározásával a minőségi felsőoktatás alapjait kívánja letenni. A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a csecsemő –és kisgyermeknevelő alapképzésre, ahol a bekerülés segítésétől a sikeres diplomaszerzésig támogató tevékenységeket tervez, korszerű oktatási környezet megteremtésével, tananyagfejlesztéssel. Ezen kívül az oktatók mentori (tereptanári) és gyakorlati képzése, módszertani és szemléleti megújítása is a projekt része.

A 3 szombathelyi munkacsoport tevékenységének fontosabb elemei az alábbiak:

A „Hallgatói bennmaradást támogató munkacsoport” keretében komplex és átfogó szolgáltatásfejlesztésre kerül sor a jelenlegi és leendő hallgatók lehető legteljesebb kiszolgálása érdekében. A projekt elősegíteni kívánja az EU2020-as célok közül a munkahellyel rendelkezők arányának, valamint a felsőfokú oklevelet szerzettek arányának növelését. Ennek érdekében a hallgatói teljesítményt segítő ösztöndíjat, fogyatékos és hátrányos helyzetű hallgatókat támogató személyes tanácsadói rendszert, mentortanári hálózatot, hatékonyabb tanulást eredményező módszertani fejlesztéseket, valamint egészségnevelési és sportfejlesztési programokat fogunk kidolgozni, illetve megvalósítani. A hallgatói szolgáltatásfejlesztés eredményeként a lemorzsolódó hallgatók nagyarányú csökkenése, valamint a tanulmányaikat megfelelő időben, eredményesen befejező hallgatók számának lényeges növekedése várható.

Az „Oktatási innovációért felelős munkacsoport” felelős a szombathelyi képzések tartalmai megújításáért. Ezen belül az idegennyelvi képzések teljesítményének és az oktatók-hallgatók idegennyelvi tudásszintjének emelése megkerülhetetlen feladat a helyi felsőoktatásban is. A projekt keretében angol nyelven kidolgozandó tantárgyak a természettudományi és a műszaki tudományterületeket érintik elsősorban. Az idegennyelvű képzési kínálat bővítésének másik módja a meglévő magyar nyelvű képzési programjainkba illeszkedő, és a már meglévő idegennyelvű képzések fejlesztését is elősegítő idegennyelvű szakmai kurzusok kidolgozása és indítása. A képzések tartalmi megújításának másik területe a digitális oktatás. A Savaria Egyetemi Központban az e-learning fogalommal jelzett, szélesebb értelemben vett tanítási-tanulási „technológia” átfogó implementációjának bevezető szakaszában vagyunk. A feladat, hogy ebből a kísérletező szakaszból tovább lépjünk, és az e-learning mint felnőttoktatási fejlesztési eszköz- és módszerrendszer stratégiai szerepet kapjon a képzési rendszerünkben. Ezt szolgálják a projekt keretében kidolgozott digitális tananyagok, valamint a tananyagok alkalmazását segítendő, oktatók részére szervezett szakmódszertani kurzusok. A képzési innováció harmadik területe a képzési tartalmak gyakorlat-, készség- és gazdaságközpontú átalakítása figyelembe véve a fenntartható fejlődés szempontjait. A szombathelyi képzések tanterveinek átdolgozásában vállalati szakemberek és gyakorlóhelyek bevonása mellett már az ELTE követelményeit érvényesítjük. A tervezett humánerőforrás és könyvtári fejlesztéseket a tantervek tartalmi megújulásához igazítjuk, különös tekintettel a pedagógus és informatikai képzésekre. Az oktatás innovációjától az oktatók és hallgatók idegennyelvi, digitális és a gyakorlatban alkalmazható kompetenciáinak minőségi változását várjuk.

A „Nemzetköziesítésért felelős munkacsoport” szervezi a Savaria Egyetemi Központ oktatóinak és hallgatóinak nemzetközi tapasztalatszerzését és a külföldi vendégoktatók alkalmazását. A Kárpát-medencei oktatási tér működtetésének keretében irányítja a Maribori Egyetemmel és az Eszéki Egyetemmel közös képzések indítását. A pedagógusképzés területén végbemenő változásokra megfelelő válaszokat adva nemzetiségi programjainkat harmonizáljuk az anyaországiakkal, emellett újabb programokat dolgozunk ki a szlovén és horvát közoktatási intézmények igényeihez igazodva. A meglévő nemzetiségi programjaink aktualizálása mellett kidolgozzuk  a horvát és szlovén tanító szakirányú továbbképzést, valamint a nemzetiségi tanító szakot. A munkacsoport fontos feladata a Kárpát-medencei magyar nyelvű biológiatanár-, illetve biológusképzést végző felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak együttműködésének erősítése is, melynek keretében konkrét oktatási tartalmak fejlesztésére kerül sor. A Kárpát-medence élő természetei környezetének oktatását valósítjuk meg közös gyakorlati képzés keretében. Partnerek: Selye János Egyetem Biológia Tanszék, Révkomárom, Szlovákia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia Tanszék, Beregszász, Ukrajna, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, Környezettudomány Tanszék; Csikszeredai Kar Biomérnöki Tanszék. A munkacsoport tevékenységének várható eredményeként növekszik a szombathelyi felsőoktatás nemzetközi súlya.